✠ திருக்குடும்ப பக்திமாலை


பிரதான மந்திரங்கள்

அதிகாலை ஜெபம்

பாத்திமா பரிகார ஜெபம்

ஜெப அப்போஸ்தலர் சபையார்  காணிக்கை ஜெபம்

பாத்திமா மாதாவுக்கு அர்ப்பண ஜெபம்

திரிகால ஜெபங்கள்

கிருபைதயாபத்து மந்திரம்

பூசை முடிவில் சொல்லும் கிருபை தயாபத்து மந்திரம்

மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே

தேவ சம்பந்தமான புண்ணிய முயற்சிகள்

காலை ஜெபம்

முப்பத்து மூன்று மணிச் செபமாலை

சேசுநாதருடைய திருநாமத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

தேவமாதாவுக்குத் தன்னை முழுவதும் ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

காவல் சம்மனசு ஜெபம்

அதிதூதரான அர்ச். மிக்கேல் ஜெபம்

உணவுக்கு முன், பின் ஜெபம்

பயணம், வேலைக்குப் புறப்படுமுன் ஜெபம்

இஸ்பிரீத்து சாந்து மந்திரம்

பாவசங்கீர்த்தன மந்திரம்

மேலான உத்தம மனஸ்தாப மந்திரம்

திருப்பாடுகளின் தியானம்

53 மணி ஜெபமாலை

தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

கடைசி வேண்டுதல்

நித்திரை ஒழுக்கம்

நன்றியறிந்த தோத்திரம்.

திவ்ய பலிபூசை காணும் வகை

பூசைக்கு முன் ஆயத்த ஜெபம்

பூசைக்கு முன் மற்றொரு ஆயத்த ஜெபம்

பூசை ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

பூசை மந்திரம்

ஆசை நன்மை உட்கொள்ளுதல்

ஆசை நன்மை உட்கொண்டபின் ஜெபம்

பாவசங்கீர்த்தனம் செய்யும் வகை

பாவசங்கீர்த்தனம் செய்ய ஆத்தும சோதனை


திவ்விய நற்கருணை வாங்க ஆயத்தம்

தேவ நற்கருணை உட்கொள்ளுமுன் ஜெபம்

தேவ நற்கருணை உட்கொண்டபின் ஜெபம்

அநுதினம் திவ்ய நன்மை வாங்கும் பக்தியை மூட்ட கன்னிமரியாயிடம் வேண்டும் ஜெபம்

அர்ச். அக்குயினாஸ் தோமையாரின் நன்றியறிதல் ஜெபம்

அர்ச். பொனவெந்தூரின் நன்றியறிதல் ஜெபம்

இன்று உலகில் நிறைவேறும் சகல பூசைகளையும் ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

பூசைக்குப் பின் பரிகார ஜெபம்

திவ்விய நற்கருணை வாங்கினபின் அடையத்தக்க பரிபூரண பலனுள்ள ஜெபம்

மரண சமயத்தில் பரிபூரண பலனளிக்கும் ஜெபம்

அவஸ்தையாயிருக்கிற ஆன்மாக்களுக்காக ஜெபம்

அர்ச். இஞ்ஞாசியார் செய்த ஜெபம்

நிலைமை வரத்திற்கான மன்றாட்டு

தேவ ஸ்துதிகள்

24 ஆராதனைப் பிரகரணங்கள்

தேவநற்கருணைச் சந்நிதியில் வேண்டுதல்

திவ்விய சற்பிரசாத நேசம்

திவ்ய நற்கருணை கால்மணித் தியானம்

திவ்விய சற்பிரசாத சந்நிதியில் காலை ஜெபம்

திவ்விய சற்பிரசாத சந்நிதியில் மாலை ஜெபம்

திவ்விய சற்பிரசாதத்திற்கு நிந்தைப் பரிகார ஜெபம்

தேவ நற்கருணை ஆசீர்வாதத்தின் போது ஜெபம்

பிதாவாகிய சர்வேசுரன் பிரார்த்தனை     pdf

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் சிறு மந்திரம்

இஸ்பிரீத்துசாந்துவாகிய சர்வேசுரனின் பிரார்த்தனை     pdf

திரு இருதயத்தின் 12 வாக்குறுதிகள்

திரு இருதய அரசாட்சியை நிறுவும் வகை

திரு இருதயத்துக்கு குடும்பத்தை ஒப்புக் கொடுக்கும் ஜெபம்

திரு இருதயத்தை நோக்கி மன உச்சாரணம்

திரு இருதயத்திற்கு தன்னை முழுவதும் ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

திரு இருதயத்திற்கு தங்கள் குடும்பங்களை ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

சேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு மனுக்குலத்தை ஒப்புக் கொடுக்கும் ஜெபம்

கிறீஸ்து இராஜாவுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

திரு இருதயத்துக்கு நிந்தைப் பரிகாரச் செபம்

திரு இருதயத்துக்கு நிந்தைப் பரிகாரச் செபம் (11-ம் பத்திநாதர்)

சேசுவின் திரு இருதய நவநாள் ஜெபம்

சேசுவின்திரு இருதய ஜெபமாலை

திரு இருதயத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

சுருக்கமான சிலுவைப் பாதை

சிலுவைப் பாதை பலன்கள்

பெரிய சிலுவைப் பாதை

பாடுபட்ட சுரூபத்தைப் பார்த்துத் தியானிக்கும் ஜெபம்

சிலுவையில் அறையுண்ட கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம்

கர்த்தருடைய ஐந்து காய ஜெபம்

திரு இரத்தத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

சேசுவுக்குச் செய்யப்பட்ட பதினைந்து இரகசிய வாதைகள்

ஏழு தவச் சங்கீதம்

திரு இருதயத்தின் மந்திரமாலை

சுவாமி பிறந்த திருநாளுக்கு நவநாள் ஜெபம்

சுவாமி பிறந்த திருநாள் துவக்கி செய்யும் ஜெபம்

குழந்தை சேசுவுக்கு தோத்திர ஜெபம்

குழந்தை சேசு பிரார்த்தனை     pdf

சேசுநாதருடைய இரக்கப்பக்தி

பிற்பகல் மூன்று மணி பக்தி

பிற்பகல் மூன்று மணி ஜெபம்

சேசுவின் இரக்கத்தின் திருநாள்

சேசுவின் இரக்கத்தின் திருநாளுக்கு நவநாள்

சேசுவின் இரக்கத்தின் நவநாள் ஜெபங்கள்

சேசுவின் இரக்கப் படத்தின் பக்தி

இரக்கத்தின் ஜெபமாலை

சேசுநாதருடைய இரக்கத்தின் பிரார்த்தனை
     pdf

சேசுவின் திருத்தோள் காய ஜெபம்

சேசுநாதருடைய திருப்பாடுகளின் கடியாரம்

உலக இரட்சகர் ஜெபம்

திருமணி ஆராதனை

சேசுநாதருடைய திருப்பாடுகளின் ஜெபம்

நன்மரணமடைய ஜெபம்

சிலுவையில் தொங்கியபடி சேசுநாதர் சுவாமி திருவுளம்பற்றிய ஏழு வாக்கியங்கள் 

அர்ச். தமத்திரித்துவத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

தேவமாதாவின் பக்தி முயற்சிகள்

தேவமாதாவை நோக்கி அநுதினம் வேண்டிக்கொள்ளும் ஜெபம்


மரியாயின் கீதம்

தேவமாதா படிப்பித்த ஜெபம்

சமுத்திரத்தின் நட்சத்திரமே

மரியாயின் ஜெபக்கிரீடம்

அர்ச். தேவமாதாவின் மந்திரமாலை

மரியாயின் யுகம்

அமலோற்பவ மாதா பிரார்த்தனை     pdf

வல்லமையுள்ள கன்னிகைக்கு ஜெபம்

சலேத் மாதாவின் காட்சி

அர்ச். சலேத் மலை மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். லூர்து மாதா காட்சி

அர்ச். லூர்து ஆண்டவளை நோக்கி  ஜெபம்

பரிசுத்த லூர்து மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

மூன்று அருள் நிறைந்த மந்திர பக்தி

பாத்திமா காட்சிகள்

முதல் சனி பக்தி முயற்சிகள்

பரி. பாத்திமா ஜெபமாலை மாதா பிரார்த்தனை     pdf

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்கு தன்னை ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

பாத்திமா அர்ப்பண ஜெபம்

மாசற்ற இருதயத்துக்கு நிந்தைப் பரிகார ஜெபம்

மாசற்ற இருதய பிரார்த்தனை     pdf

நற்படிப்புகளுக்குப் பாதுகாவலாகிய தேவதாய்க்கு ஜெபம்

தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா காட்சி

தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா பிரார்த்தனை     pdf

தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா ஜெபம்

ஏழு வியாகுலங்களைக் குறித்து ஜெபம்

வியாகுல மாதா ஜெபமாலை

தேவமாதாவின் கண்ணீருக்கிரங்கி 3 அருள்நிறை மந்திரம் சொல்லும் வகை

வியாகுல மாதா பிரார்த்தனை     pdf

பாவிகளின் அடைக்கல ஜெபம்

ஆரோக்கிய மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

சதா சகாய மாதாவை நோக்கி ஜெபம்

சதா சகாய மாதா நவநாள் ஜெபம்

சதா சகாய மாதா பிரார்த்தனை     pdf

சதா சகாய மாதா ஜெபம்

தேவமாதாவின் கண்ணீரின் ஜெபமாலை

அர்ச். சூசையப்பர் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பருக்குத் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பரைக் குறித்து சுகிர்த மன்றாட்டு

அர்ச். சூசையப்பரின் 7 சந்தோஷங்களையும் 7 வியாகுலங்களையும் குறித்து

நல்ல மரணமடைய அர்ச். சூசையப்பருக்கு ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். சூசையப்பர் தோத்திரப் பாடல்

திருக்குடும்பத்தை நோக்கி ஜெபம்

திருக்குடும்பத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். மிக்கேல் சம்மனசானவர் ஜெபம்

அர்ச். மிக்கேல் சம்மனசானவர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். மிக்கேல் அதிதூதரை நோக்கி ஜெபம்

காவல் சம்மனசுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்

காவல் சம்மனசானவர் பிரார்த்தனை     pdf

காவல் சம்மனசுக்குத் தன்னை ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்

நவவிலாச சம்மனசுகளுக்காக ஜெபம்

நவ விலாச சம்மனசுக்கள் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். பிலோமினம்மாள் பக்தி முயற்சிகள்

அர்ச். பிலோமினம்மாள் ஜெபம்

அர்ச். பிலோமினம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

 அர்ச். பிலோமினம்மாளுக்கு நவநாட் செபம்

அர்ச். பிலோமினம்மாள் கயிறு அணியும் ஜெபம்

வாழும் ஜெபமாலை 10 மணி முன் சொல்லும் ஜெபம்

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் 13 மணி ஜெபமாலை

அர்ச். இராயப்பருக்கு ஜெபம்

அர்ச். சின்னப்பர் மனந்திரும்பிய திருநாள் ஜெபம்

அப்போஸ்தலரான அர்ச். அருளப்பர் ஜெபம்

அப்போஸ்தலரான அர்ச். ததேயு ஜெபம்

அர்ச். பிரான்சிஸ் அசிசியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். இஞ்ஞாசியாரை நோக்கி செபம்

அர்ச். இஞ்ஞாசியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். சவேரியாருடைய நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். சவேரியார் பிரார்த்தனை     pdf

அஞ்ஞானிகளை மனந்திருப்புவதற்காக அர்ச். சவேரியார் உண்டாக்கின ஜெபம்

அர்ச். ஞானப்பிரகாசியாரை நோக்கி கற்பென்கிற புண்ணியத்தைக் கேட்கும் ஜெபம்

அர்ச். ஞானப் பிரகாசியாரிடம் கேட்கும் 6 மன்றாட்டுக்கள்

அர்ச். ஞானப் பிரகாசியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். ஆரோக்கியநாதர் ஐந்து மன்றாட்டு

அர்ச். ஆரோக்கியநாதரைப் பார்த்து ஜெபம்

கொள்ளை நோய் அல்லது விஷபேதி காலத்தில் செபிக்கும் ஜெபம்

அர்ச். ஆரோக்கியநாதர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். பார்பரம்மாள் ஜெபம்

அர்ச். லூசியாவின் ஜெபம்

அர்ச். செபஸ்தியாரை நோக்கி ஜெபம்

அர்ச். செபஸ்தியாருடைய ஏழு மன்றாட்டு

அர்ச். செபஸ்தியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். செபஸ்தியாரின் பாதுகாவலைத் தேடும் ஜெபம்

அர்ச். பதுவை அந்தோனியார் 13 மன்றாட்டு

அர்ச். அந்தோனியார் ஜெபம்

அர்ச். அந்தோனியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். அந்தோணியாரைக் குறித்து 13 மன்றாட்டு

காணாமல் போன பொருளை கண்டடையும்படிக்கு ஜெபம்

அனுகூலமடைய ஜெபம்

அர்ச். அந்தோனியாரின் புண்ணிய ஸ்தலங்களில் சொல்லத்தகும் ஜெபம்

அர்ச். அருளானந்தர் நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். அருளானந்தர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். வனத்துச் சின்னப்பர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். தோமையாரை நோக்கி ஜெபம்

அர்ச். தோமையார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். அன்னம்மாளை நோக்கி ஜெபம்

அர்ச். ரீத்தம்மாளை நோக்கி ஜெபம்

அர்ச். ரீத்தம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

வேதசாட்சியான அர்ச். ஆக்னசம்மாள் நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். செசீலியம்மாளை நோக்கி ஜெபம்

அர்ச். மரியமதலேனம்மாளை நோக்கி ஜெபம்

அர்ச். மரிய மதலேனம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். குழந்தை சேசு தெரசம்மாள் பேரில் நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். குழந்தை சேசு தெரசம்மாள் ஜெபம்

அர்ச். குழந்தை சேசு தெரசம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். அவிலா தெரேசம்மாளுக்கு ஜெபம்

சகல அர்ச்சிஷ்டவர்களுடைய பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். பாப்பானவருக்காக ஜெபம்

குருக்களுக்காக வேண்டும் ஜெபம்

தீர்த்தத்தைத் தொட்டு சிலுவை வரைய ஜெபம்

திருச்சபையின் மேன்மைக்காக பிதாவிடம் ஜெபம்

திருச்சபையின் துன்பத்தில் ஜெபம்

கடல் பயணிகள், தொழிலாளர் ஜெபம்

சிந்தாயாத்திரை மாதா பிரார்த்தனை     pdf

சிந்தாயாத்திரை மாதாவைக் குறித்து ஜெபம்

துன்ப துரிதங்களில் வேண்டும் ஜெபம்

பேர் கொண்ட அர்ச்சிஷ்டவரை நோக்கி ஜெபம்

சிறு பிள்ளைகளின் ஜெபம்

வாலிபர் ஆத்தும சரீர கற்படைய ஜெபம்

சீவியத்தின் நிலைமையைத் தெரிந்து கொள்ள ஜெபம்

பிள்ளைகள், தாய் தந்தையருக்காக ஜெபம்

தாய் தந்தையர் செய்ய வேண்டிய ஜெபம்

புருஷன் பெண்சாதிகள் வேண்டும் ஜெபம்

மனைவியின் ஜெபம்

கர்ப்ப ஸ்திரீகள் செய்யத் தகும் ஜெபம்

கர்ப்ப வாதைப்படுகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல்

விதவைகள் வேண்டிக் கொள்ளும் ஜெபம்

வயது சென்றவர்கள் வேண்டிக் கொள்ளும் ஜெபம்

பூச்சிகளால் அழிக்கப்படுகிற பயிர்களுக்காக ஜெபம்

பஞ்ச காலத்தில் வேண்டும் ஜெபம்

மிருகங்களுடைய நோய்களுக்காக ஜெபம்

வாந்திபேதிக்குத் தப்பித்துக் கொள்ள ஜெபம்

மழைக்காக வேண்டும் ஜெபம்

வியாதியில் சொல்லத் தகும் மனவல்லய ஜெபம்

நல்ல மரணத்துக்கு ஆயத்தம்

நன்மரணம் அடைய ஜெபம்

மரணத் தருவாயில் ஜெபம்

மாசில்லாக் குழந்தைகள் பிரார்த்தனை     pdf

அவஸ்தைப் பிரார்த்தனை     pdf

ஆத்துமம் கேவுகிற போது ஜெபம்

ஆத்துமம் பிரிந்தவுடனே ஜெபம்

அடக்கம் செய்யும் ஒழுங்கு

கல்லறையில் சென்றவுடன் ஜெபம்

குழியில் வைக்குமுன் ஜெபம்

குழியில் வைத்தவுடனே சொல்லும் ஜெபம்

பாலர் அடக்கம்

உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்கள் பிரார்த்தனை     pdf

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்து ஆத்துமங்களுக்காக ஜெபம்

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்திலுள்ள ஆத்துமங்களுக்கு மாதாவிடம் காணிக்கை ஜெபம்

பூமியதிர்ச்சி வராதபடி ஜெபம்

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்துக்குப் போகாமல் மோட்சம் செல்ல உதவக் கூடிய பரிகார ஒப்புக்கொடுத்தல் ஜெபம்


பலன்களின் பொக்கிஷம்

இலத்தீன் பாடற்பூசை பாடல்கள்

திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதா ஜெபம்

நவநாள்  மன்றாட்டுகள் (பக்தி முயற்சிகள்)

திவ்விய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் மாலை வணக்கம்

திவ்ய தஸ்நேவிஸ் மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். சந்தியாகப்பர் நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். சந்தியாகப்பர் பிரார்த்தனை     pdf

சின்னக் குறிப்பிடம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள்

               1 ம் ஜெபம்

               2 ம் ஜெபம்

               3 ம் ஜெபம்

               4 ம் ஜெபம்

               5 ம் ஜெபம்

               6 ம் ஜெபம்

               7 ம் ஜெபம்

               8 ம் ஜெபம்

               9 ம் ஜெபம்புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 0461 - 2361989