✠ பிரிவினை சகோதரர்களின் சந்தேகங்களுக்கு பதில்கள்...