பொதுவான செபங்கள்

பாத்திமா அர்ப்பண ஜெபம்

அர்ப்பண செபம்

காவல் சம்மனசுக்குத் தன்னை ஓப்புக்கொடுக்கும் செபம்

பரலோக பூலோக ஆண்டவள் தேவமாதாவை நோக்கி நம்மை அர்பணிக்கும்  ஜெபம்

மாமரியின் மாசற்ற இதயத்திற்குஅர்ப்பணிக்கும் ஜெபம்

மாதாவுக்கு அடிமை சாசனம்

தேவன்னைக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்


வியாதியில் சொல்லத் தகும் மனவல்லிய ஜெபம்

வாந்தி பேதிக்குத் தப்பித்துக் கொள்ளத்தக்க ஜெபம்

நல்ல மரணத்துக்கு ஆயத்தம்

நன்மரணமடைய சேசுநாதரை நோக்கி செபம்

அவஸ்தையாயிருக்கிற ஆத்துமங்களுக்காக செய்யத்தகும் சுகிர்த ஜெபம்

நல்ல மரணம் அடைவதற்கான ஜெபம்

மரண சமயத்தில் பரிபூரண பலனளிக்கும் ஜெபம்

மரணத் தருவாயில் ஜெபம்

அவஸ்தைப் பிரார்த்தனை

ஆத்துமம் கேவுகிறபோது சொல்லுகிற  ஜெபம்

ஆத்துமம் பிரிந்தவுடனே சொல்லுகிறது

இறந்தோருக்காக ஜெபம்

அடக்கம் செய்யும் ஒழுங்கு

கல்லறையில் சென்றவுடனே சொல்லும் ஜெபம்

குழியில் வைக்குமுன் ஜெபம்

குழியில் வைத்தவுடனே சொல்லுகிற ஜெபம்

பாலர் அடக்கம்


உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்துக்குப் போகாமல் மோட்சம் செல்ல உதவக் கூடிய பரிகார ஒப்புக்கொடுத்தல் ஜெபம்

உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்களுக்காக மாதாவிடம் காணிக்கை ஜெபம்

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்திலுள்ள ஆத்துமங்களுக்காக ஜெபம்

உத்தரிக்கிற  ஆத்துமாக்களின் பிரார்த்தனை

உத்தரிக்கும் ஆன்மாக்களுக்காக பிதாவாகிய சர்வேசுரனிடம் மன்றாட்டு

உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்களுக்காக மாதாவிடம் காணிக்கை ஜெபம்


உயிர்த்தெழுந்த திருநாளன்று சொல்லத்தகும் செபம்


உலக இரட்சகர் ஜெபம்


கத்தோலிக்கப் பாரம்பரிய வியாக்கியானம். 1.

கத்தோலிக்கப் பாரம்பரிய வியாக்கியானம். 2.

மங்கள வார்த்தை - சுருக்கமான வியாக்கியானம்


திரித்துவ திருநாளன்று சொல்லத்தகும் செபம்

திருக்குடும்பத்தை நோக்கிச் செபம்

திருச்சபையின் துன்பத்தில் ஜெபம்

திருச்சபையின் மேன்மைக்காக பிதாவாகிய சர்வேசுரனை நோக்கி ஜெபம்