அர்ச். அந்தோனியார் செபங்கள்

அர்ச். அந்தோனியாரின் புண்ணிய தலங்களில் சொல்லத்தகும் ஜெபம்

அனுகூலமடைய ஜெபம்

கேட்ட சகாயம் அடையும்படிக்கும் அல்லது காணாமற்போன பொருளைக் கண்டடையும்படிக்கும் ஜெபம்

அர்ச். அந்தோனியாரைக் குறித்து பதின்மூன்று மன்றாட்டு

அர்ச். அந்தோனியார் பிரார்த்தனை

அர்ச். அந்தோனியார் ஜெபம்

அர்ச். பதுவை அந்தோனியாருடைய 13 மன்றாட்டு

அர்ச். அந்தோனியாரின் அழியா நாவுக்கு செபம்

அர்ச். அந்தோனியாரை நோக்கி செபம்

அர்ச். அந்தோனியாரின் உதவியினை அடைய வல்லமை மிகும் செபம்

அர்ச். அந்தோனியாரிடம் மன்றாட்டு

அர்ச். அந்தோனியார் வாழி விருத்தம்

அர்ச். அந்தோனியாரின் சத்துரு சங்காரமாலை

பேயோட்டும் செபம்

அர்ச். அந்தோனியார் சிட்டு - பேயோட்டுகிறதற்குச் செபம்

அர்ச். அந்தோனியாரிடம் சிரம் பணிதல்

அர்ச். அந்தோனியார் செபமாலை

அர்ச். அந்தோனியார் மீது செய்யுள் (தொகையறா)

பிணி நீங்க அர்ச். அந்தோனியாரிடம் செபம்

அர்ச். அந்தோனியார் வார பக்தி

அர்ச். அந்தோனியார் சத்துரு சங்கார மாலை

அர்ச். அந்தோனியாரிடம் 13 - மன்றாட்டுக்கள் - பாடலும் செபமும்

அர்ச். அந்தோனியார் மீது செபம்

அர்ச். அந்தோனியார் மீது திருவாசகம்

அர்ச். அந்தோனியாரை நோக்கி பதிமூன்று மன்றாட்டுகள்

அர்ச். அந்தோனியார் நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். அந்தோனியாரிடம் மூன்று மன்றாட்டுகள்