புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

🔔 திருஇருதய வணக்கமாதம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.ஜூன் 01          pdf

ஜூன் 02          pdf

ஜூன் 03          pdf

ஜூன் 04          pdf

ஜூன் 05          pdf

ஜூன் 06          pdf

ஜூன் 07          pdf

ஜூன் 08          pdf

ஜூன் 09          pdf

ஜூன் 10          pdf

ஜூன் 11          pdf

ஜூன் 12          pdf

ஜூன் 13          pdf

ஜூன் 14          pdf

ஜூன் 15          pdf

ஜூன் 16          pdf

ஜூன் 17          pdf

ஜூன் 18          pdf

ஜூன் 19          pdf

ஜூன் 20          pdf

ஜூன் 21          pdf

ஜூன் 22          pdf

ஜூன் 23          pdf

ஜூன் 24          pdf

ஜூன் 25          pdf

ஜூன் 26          pdf

ஜூன் 27          pdf

ஜூன் 28          pdf

ஜூன் 29          pdf

ஜூன் 30          pdf