திவ்ய நற்கருணை நாதருக்கு மரியாதை 7

“ இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். இதை என் நினைவாகச் செய்யுங்கள் “ லூக்காஸ் 22 : 19

“ இதை வாங்கிப்பருகுங்கள் உடன்படிக்கைக்கென பலருக்காக சிந்தப்படும் என் இரத்தம் இது “ - மத்தேயு 26 : 28

“ நானே உயிர் தரும் உணவு “ – அருளப்பர் (யோவான்) 6 :48

“ உண்மையிலும் உண்மையாக உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். மனுமகனின் தசையைத் தின்று இரத்தத்தைத் குடித்தாலொழிய உங்களுக்குள் உயிர் இராது” – அருளப்பர் 6 :53

தேவ வாக்குத்தத்தங்களும், மனுக்குலத்தின் நம்பிக்கையும், பழைய ஏற்பாட்டின் உவமானங்களும், தீர்க்கதரிசனங்களும் திவ்விய நற்கருணையில் நிறைவேறுகிறது. தேவனோடு மனிதனை எப்போதைக்கும் சமாதானப்படுத்துகிற மெய்யான பலி, உவமைகளாகக் குறிக்கப்பட்ட பலிகளைப் பின் தொடர்ந்து வருகிறது. மெய்யான பாஸ்கு பலியிடப்பட்டது. பரலோக மன்னாவெனும் போசனம் இஸ்ராயேல் மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல, புதிய உடன்படிக்கையின் சகல ஜனங்களுக்கும் அதாவது விசுவாசிகளுடைய தந்தையாகிய ஆபிரகாமின் மெய்யான மக்களுக்கெல்லாருக்கும் உணவாகிறது.

சமாதான அரசனின் மாதிரியைப் பின் சென்று, மெல்கிசேதேக் ஒழுங்கின்படி ஆன நித்திய தலைமைக் குரு உந்நத பரம கடவுளுக்கு அப்பமும் இரசமும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார். அது மோட்சத்திலிருந்து இரங்கிய உயிருள்ள அப்பம். அவர் கொடுக்கிற அப்பம் அவருடைய மாமிசமும், இரத்தமுமாயிருக்கிறது. மெய்யாகவே, மனுமகனுடைய மாமிசத்தைப் புசித்து, அவருடைய இரத்தத்தை பானம் செய்தாலொழிய நாம் உயிரோடிருக்கப்போவதில்லை. எனெனில் அவர் சொல்கிறபடி “ நம் தசை மெய்யான உணவும், நம் இரத்தம் மெய்யான பானமுயாய் இருக்கிறது. மோட்சத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பம் இதோ.

“ நானே வானின்று இறங்கி வந்த உயிருள்ள உணவு.. இதை எவனாவது உண்டால் அவன் என்றுமே வாழ்வான் “ அருளப்பர் 6 :51

அவருடைய பலியின் பேறுபலன்களை அளவு கடந்த விதமாய் நமக்கு அளிப்பதற்காக அவர் மாமிசத்தை நமது மாமிசத்தோடும், அவருடைய ஆத்துமத்தை நமது ஆத்துமத்தோடும் ஒன்றிக்கிறார். இந்த வாக்குக்கடங்காத ஒன்றிப்பினால்,

“ அவரிடத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் தேவ தன்மையாம் நாமும் நிரப்பப்படுகிறோம். “

மனிதன் சம்மனசுக்களின் அப்பத்தைப் புசித்தான். அதெப்படி?

புனித அகுஸ்தினார் சொல்வது போல, அழிவில்லாத சம்மனசுக்களை, தமது அழிவில்லாத தன்மையால் போஷிக்கிற சர்வேசுவனுடைய வார்த்தையானது மாமிசமாகி நம்முடன் வாசமாயிருக்கிறது.

“ கிறிஸ்தவர்களே ! தெய்வீக விருந்துக்கு போங்கள். அதில் கிறிஸ்து நாதர் தம்மை முழுவதும் உங்களுக்கு கையளிக்கிறார்; அதில் தேவ வார்த்தையானவர் தம்மைத்தாமே கண்டுபிடிக்கக் கூடாத உணவாக்குகிறார்.. பரலோகத்தின் மெய்யான அப்பத்தை வாங்கிப் புசியுங்கள். அதிலேதான் நம்பிக்கை, அதிலேதான் சீவியம், அதிலேதான் ஸ்நேகத்தின் முழுமையிருக்கிறது “

நன்றி : கிறிஸ்துநாதர் அணுசாரம், Rev.Fr. தாமஸ் கெம்பீம்ஸ்..

சிந்தனை : அத்தெய்வீக திருவிருந்திற்கு நம்மையே தயாரித்து மாசற்றத்தனம் என்கிற திருமண ஆடையோடு பக்தியோடு முழங்காலில் நின்று நாவில் பெற்றுக்கொள்வோம்.

இயேசுவுக்கே புகழ் ! மரியாயே வாழ்க !

தவக்கால சிந்தனைகள் 22 : ( மிக மிக முக்கியமான பகுதி.. மேலும் மோட்சம் எப்படி இருக்கும் என்பதை சேசுவே சொல்லும் பகுதியும் கூட) சேசுவின் மறையுரை தொடர்ச்சி..

கடவுள் மனிதனின் காவியத்தின் தொடர்ச்சி..

அப்போது இராயப்பர்:

“ஆண்டவரே, நீர் எங்குதான் போகிறீர்?” என்று கேட்கிறார்.

“நீ இப்பொழுது என்னைப் பின்செல்ல முடியாத இடத்திற்குப் போகிறேன். ஆனால் பிந்தி நீ என்னைப் பின்செல்வாய்.”

“ஏன் இப்பொழுது முடியாது? “என்னைப் பின்செல்” என்று நீர் சொன்னதிலிருந்து எப்பொழுதும் உம்மை நான் பின்சென்று வந்திருக்கிறேன். ஒரு துக்கமில்லாமல் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டேன்... இப்பொழுது உம்முடைய எளிய சீமோனை விட்டு நீர் போவது - எனக்கு எல்லாமாக இருக்கிற நீர், உமக்காக முன்பு என்னிடமிருந்த கொஞ்ச சொத்தையும் நான் விட்ட பிறகு - இப்படிப் போவது நியாயமல்ல, நன்றாகவுமில்லை. நீர் உம் மரணத்திற்குப் போகிறீரா? சரி, நானும் உம்முடன் வருகிறேன். மறுவுலகத்திற்கு நாம் இருவரும் சேர்ந்து போவோம். ஆனால் அதற்கு முன் உம்மை நான் பாதுகாக்க வேண்டும். உமக்காக என் உயிரைக் கொடுக்க நான் தயாராயிருக்கிறேன்.”

“எனக்காக உன் உயிரைக் கொடுப்பாயா? இப்பொழுதா? இப்பொழுது கொடுக்க மாட்டாய். இதோ நான் உனக்குச் சொல்கிறேன். சேவல் கூவுமுன் என்னை நீ மூன்று தடவை மறுதலித்திருப்பாய். இப்போது முதலாம் சாமம். இதன்பின் இரண்டாம் சாமம் வரும். அதன்பிறகு மூன்றாம் சாமம். இன்றிரவு சேவல் உரக்கக் கூவுமுன் நீ உன் ஆண்டவரை மும்முறை மறுதலித்திருப்பாய்.”

“நடக்க முடியாதது ஆண்டவரே! நீர் சொல்கிற எல்லாவற்றையும் நான் ஏற்கிறேன். ஆனால் இதை அல்ல. நான் என்னைப் பற்றி நிச்சயமாயிருக்கிறேன்.”

“இப்பொழுது, இந்நேரம் நீ நிச்சயமாயிருக்கிறாய். ஏனென்றால் என்னை இன்னும் கொண்டிருக்கிறாய். கடவுளை உன்னோடு கொண்டிருக்கிறாய். சீக்கிரத்திலே மாம்சமான கடவுள் பிடிபட்டு விடுவார். அப்பொழுது அவரை நீ கொண்டிருக்க மாட்டாய். சாத்தான் உன்னைப் பளுவாக்கியபின் உன்னைப் பயங்காட்டுவான். உன்னுடைய நிச்சயிப்பே சாத்தானுடைய தந்திரம்தான் - உன்னைக் கீழே வீழ்த்தும் அடிப்பாரம் அது. அவன், உன்னிடம் சுட்டிக் காட்டிப் பேசி: “கடவுள் இல்லை. நான் இருக்கிறேன்” என்று சொல்வான். நீயும் அச்சத்தினால் உள்ளம் மங்கியிருந்தாலும் இன்னும் உன்னால் வாதிட முடியுமாதலால் நீ இதைக் கண்டுபிடிப்பாய். சாத்தான் இந்த நேரத்தில் உலகின் எஜமானாயிருக்கையில், நல்லது இறக்கும்; தீமை செயலாற்றும்; உள்ளம் சலிப்படையும்; மனிதமே வெற்றிபெறும்.

அப்போது நீங்கள் தளபதி இல்லாத போர் வீரரைப் போலிருப்பீர்கள். எதிரியால் துரத்தப்படுவீர்கள். தோற்கடிக்கப்படும் அங்கலாய்ப்பில் நீங்கள் வெற்றி கொள்பவனுக்கு உங்கள் கழுத்தைத் தாழ்த்துவீர்கள். நீங்கள் கொல்லப்படாதபடிக்கு விழுந்து விட்ட வீரரை மறுதலிப்பீர்கள். ஆனால் தயவு செய்து உங்கள் இருதயங்களைக் கலங்க விடாதீர்கள். சர்வேசுரனை விசுவசியுங்கள். என்னையும் விசுவசியுங்கள். வெளித் தோற்றங்களுக்கெல்லாம் மாறாக என்னை விசுவசியுங்கள். நிலைத் திருக்கிறவர்களும் விட்டு ஓடிப் போகிறவர்களும் என்னுடைய இரக்கத்தையும் பிதாவின் இரக்கத்தையும் நம்பக் கடவார்கள்.

மவுனமாயிருக்கிறவனும், “அவனை அறியேன்” என்று சொல்ல தன் உதடுகளை அசைப்பவனும் அப்படியே நம்பக்கடவான். மேலும் அதே போல என் மன்னிப்பிலும் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். வருங்காலத்தில் உங்கள் செயல்கள் எப்படியிருந்தாலும் - நன்மையிலும், என் போதனையிலும். ஆகவே என் திருச்சபையிலும் - அவை உங்களுக்கு மோட்சத்தில் சம இருக்கைகளைத் தரும் என்றும் நம்புங்கள். என்னுடைய பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உள்ளன. அப்படியில்லாவிட்டால் உங்களிடம் சொல்லியிருப்பேன். ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஒரு இடம் ஆயத்தம் செய்வதற்காக நான் முந்திப் போகிறேன். நல்ல தகப்பன்மார்கள் தங்கள் சிறு பிள்ளைகளை வேறிடத்திற்குக் கொண்டு செல்லும்போது அப்படிச் செய்வதில்லையா? அவர்கள் முந்திப் போய் வீட்டையும், ஜாமான்களையும், உணவு காரியங்களையும் ஆயத்தம் செய்கிறார்கள். அதன்பின் அவர்கள் தங்கள் அருமைக் குழந்தைகளைக் கூட்டி வரப் போகிறார்கள். சிறு பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் குறையிருக்கக் கூடாதென்பதற்காகவும், புது இடத்தில் அவர்களுக்கு அசெளகரியம் ஏற்படாதிருக்கவும் அன்பினால் அப்படிச் செய்கிறார்கள்.

நானும் அதையே செய்கிறேன். அந்தக் காரணத்திற்காகவே செய்கிறேன். இப்பொழுது நான் போகிறேன். பரலோக ஜெருசலேமில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஓர் இடம் தயார் செய்தபின், நான் இருக்குமிடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படியாக நான் திரும்ப வந்து உங்களைக் கூட்டிக் கொண்டு போவேன். அங்கே மரணமும் துக்கங் கொண்டாடுதலும் இல்லை. கண்ணீர்களும், கூச்சல்களும் இல்லை. பசியும் நோவும் இருட்டும், வறட்சித் தாகமும் இல்லை. அங்கே எல்லாம் ஒளியும், அமைதியும், மகிழ்ச்சியும், பாடலும்தான். தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பன்னிருவரும் இஸ்ராயேல் கோத்திரங்களின் பன்னிரு பிதாப்பிதாக்களுடன் ஞான அன்பின் நெருப்பின் ஆர்வத்தில் உந்நதமாய் உயர்ந்த மோட்சத்தின் பாடலைப் பாடுவார்கள்.

அவர்கள் மோட்ச பாக்கியமாகிய சமுத்திரத்தில் நேராய் நின்று அந்த நித்தியப் பாடலை சம்மனசுக் கூட்டங்களின் துரித இயக்கமாய் மீட்டப்படும் இசை நரம்புகளுடன் முடிவில்லா அல்லேலூயாவைப் பாடுவார்கள்..

நான் எங்கே இருப்பேனோ, அங்கே நீங்களும் இருக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம். நான் எங்கே போகிறேன் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். அங்கு போகும் வழியையும் அறிவீர்கள்.”

நன்றி : www.catholictamil.com

புத்தகங்கள் தொடர்பிற்கு மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை, சகோதரர் பால்ராஜ் Ph : 9487257479

தவக்கால சிந்தனைகள் 22 : ( மிக மிக முக்கியமான பகுதி.. மேலும் மோட்சம் எப்படி இருக்கும் என்பதை சேசுவே சொல்லும் பகுதியும் கூட) சேசுவின் மறையுரை தொடர்ச்சி..

அப்போது இராயப்பர்:

“ஆண்டவரே, நீர் எங்குதான் போகிறீர்?” என்று கேட்கிறார்.

“நீ இப்பொழுது என்னைப் பின்செல்ல முடியாத இடத்திற்குப் போகிறேன். ஆனால் பிந்தி நீ என்னைப் பின்செல்வாய்.”

“ஏன் இப்பொழுது முடியாது? “என்னைப் பின்செல்” என்று நீர் சொன்னதிலிருந்து எப்பொழுதும் உம்மை நான் பின்சென்று வந்திருக்கிறேன். ஒரு துக்கமில்லாமல் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டேன்... இப்பொழுது உம்முடைய எளிய சீமோனை விட்டு நீர் போவது - எனக்கு எல்லாமாக இருக்கிற நீர், உமக்காக முன்பு என்னிடமிருந்த கொஞ்ச சொத்தையும் நான் விட்ட பிறகு - இப்படிப் போவது நியாயமல்ல, நன்றாகவுமில்லை. நீர் உம் மரணத்திற்குப் போகிறீரா? சரி, நானும் உம்முடன் வருகிறேன். மறுவுலகத்திற்கு நாம் இருவரும் சேர்ந்து போவோம். ஆனால் அதற்கு முன் உம்மை நான் பாதுகாக்க வேண்டும். உமக்காக என் உயிரைக் கொடுக்க நான் தயாராயிருக்கிறேன்.”

“எனக்காக உன் உயிரைக் கொடுப்பாயா? இப்பொழுதா? இப்பொழுது கொடுக்க மாட்டாய். இதோ நான் உனக்குச் சொல்கிறேன். சேவல் கூவுமுன் என்னை நீ மூன்று தடவை மறுதலித்திருப்பாய். இப்போது முதலாம் சாமம். இதன்பின் இரண்டாம் சாமம் வரும். அதன்பிறகு மூன்றாம் சாமம். இன்றிரவு சேவல் உரக்கக் கூவுமுன் நீ உன் ஆண்டவரை மும்முறை மறுதலித்திருப்பாய்.”

“நடக்க முடியாதது ஆண்டவரே! நீர் சொல்கிற எல்லாவற்றையும் நான் ஏற்கிறேன். ஆனால் இதை அல்ல. நான் என்னைப் பற்றி நிச்சயமாயிருக்கிறேன்.”

“இப்பொழுது, இந்நேரம் நீ நிச்சயமாயிருக்கிறாய். ஏனென்றால் என்னை இன்னும் கொண்டிருக்கிறாய். கடவுளை உன்னோடு கொண்டிருக்கிறாய். சீக்கிரத்திலே மாம்சமான கடவுள் பிடிபட்டு விடுவார். அப்பொழுது அவரை நீ கொண்டிருக்க மாட்டாய். சாத்தான் உன்னைப் பளுவாக்கியபின் உன்னைப் பயங்காட்டுவான். உன்னுடைய நிச்சயிப்பே சாத்தானுடைய தந்திரம்தான் - உன்னைக் கீழே வீழ்த்தும் அடிப்பாரம் அது. அவன், உன்னிடம் சுட்டிக் காட்டிப் பேசி: “கடவுள் இல்லை. நான் இருக்கிறேன்” என்று சொல்வான். நீயும் அச்சத்தினால் உள்ளம் மங்கியிருந்தாலும் இன்னும் உன்னால் வாதிட முடியுமாதலால் நீ இதைக் கண்டுபிடிப்பாய். சாத்தான் இந்த நேரத்தில் உலகின் எஜமானாயிருக்கையில், நல்லது இறக்கும்; தீமை செயலாற்றும்; உள்ளம் சலிப்படையும்; மனிதமே வெற்றிபெறும்.

அப்போது நீங்கள் தளபதி இல்லாத போர் வீரரைப் போலிருப்பீர்கள். எதிரியால் துரத்தப்படுவீர்கள். தோற்கடிக்கப்படும் அங்கலாய்ப்பில் நீங்கள் வெற்றி கொள்பவனுக்கு உங்கள் கழுத்தைத் தாழ்த்துவீர்கள். நீங்கள் கொல்லப்படாதபடிக்கு விழுந்து விட்ட வீரரை மறுதலிப்பீர்கள். ஆனால் தயவு செய்து உங்கள் இருதயங்களைக் கலங்க விடாதீர்கள். சர்வேசுரனை விசுவசியுங்கள். என்னையும் விசுவசியுங்கள். வெளித் தோற்றங்களுக்கெல்லாம் மாறாக என்னை விசுவசியுங்கள். நிலைத் திருக்கிறவர்களும் விட்டு ஓடிப் போகிறவர்களும் என்னுடைய இரக்கத்தையும் பிதாவின் இரக்கத்தையும் நம்பக் கடவார்கள்.

மவுனமாயிருக்கிறவனும், “அவனை அறியேன்” என்று சொல்ல தன் உதடுகளை அசைப்பவனும் அப்படியே நம்பக்கடவான். மேலும் அதே போல என் மன்னிப்பிலும் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். வருங்காலத்தில் உங்கள் செயல்கள் எப்படியிருந்தாலும் - நன்மையிலும், என் போதனையிலும். ஆகவே என் திருச்சபையிலும் - அவை உங்களுக்கு மோட்சத்தில் சம இருக்கைகளைத் தரும் என்றும் நம்புங்கள். என்னுடைய பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உள்ளன. அப்படியில்லாவிட்டால் உங்களிடம் சொல்லியிருப்பேன். ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஒரு இடம் ஆயத்தம் செய்வதற்காக நான் முந்திப் போகிறேன். நல்ல தகப்பன்மார்கள் தங்கள் சிறு பிள்ளைகளை வேறிடத்திற்குக் கொண்டு செல்லும்போது அப்படிச் செய்வதில்லையா? அவர்கள் முந்திப் போய் வீட்டையும், ஜாமான்களையும், உணவு காரியங்களையும் ஆயத்தம் செய்கிறார்கள். அதன்பின் அவர்கள் தங்கள் அருமைக் குழந்தைகளைக் கூட்டி வரப் போகிறார்கள். சிறு பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் குறையிருக்கக் கூடாதென்பதற்காகவும், புது இடத்தில் அவர்களுக்கு அசெளகரியம் ஏற்படாதிருக்கவும் அன்பினால் அப்படிச் செய்கிறார்கள்.

நானும் அதையே செய்கிறேன். அந்தக் காரணத்திற்காகவே செய்கிறேன். இப்பொழுது நான் போகிறேன். பரலோக ஜெருசலேமில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஓர் இடம் தயார் செய்தபின், நான் இருக்குமிடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படியாக நான் திரும்ப வந்து உங்களைக் கூட்டிக் கொண்டு போவேன். அங்கே மரணமும் துக்கங் கொண்டாடுதலும் இல்லை. கண்ணீர்களும், கூச்சல்களும் இல்லை. பசியும் நோவும் இருட்டும், வறட்சித் தாகமும் இல்லை. அங்கே எல்லாம் ஒளியும், அமைதியும், மகிழ்ச்சியும், பாடலும்தான். தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பன்னிருவரும் இஸ்ராயேல் கோத்திரங்களின் பன்னிரு பிதாப்பிதாக்களுடன் ஞான அன்பின் நெருப்பின் ஆர்வத்தில் உந்நதமாய் உயர்ந்த மோட்சத்தின் பாடலைப் பாடுவார்கள்.

அவர்கள் மோட்ச பாக்கியமாகிய சமுத்திரத்தில் நேராய் நின்று அந்த நித்தியப் பாடலை சம்மனசுக் கூட்டங்களின் துரித இயக்கமாய் மீட்டப்படும் இசை நரம்புகளுடன் முடிவில்லா அல்லேலூயாவைப் பாடுவார்கள்..

நான் எங்கே இருப்பேனோ, அங்கே நீங்களும் இருக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம். நான் எங்கே போகிறேன் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். அங்கு போகும் வழியையும் அறிவீர்கள்.”

நன்றி : www.catholictamil.com

புத்தகங்கள் தொடர்பிற்கு மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை, சகோதரர் பால்ராஜ் Ph : 9487257479

தவக்கால சிந்தனைகள் 23 : சேசுவே இரட்சகர்... கடவுள் மனிதனின் காவியத்திலிருந்து...

அப்போது தோமையார்:

“ஆண்டவரே, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. நீர் எங்கே போகிறீர் என்று எங்களிடம் சொல்ல வில்லையே. அப்படியானால் உம்மை நோக்கி வருவதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய பாதையை நாங்கள் எப்படி அறிவது? காத்திருப்பதைத் தவிர்ப்பதெப்படி?” என்று கேட்கிறார்.

“நானே வழியும், சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். நான் இப்படிக் கூறியதையும், அதைப் பல தடவைகளிலும் விளக்கிச் சொல்லியதையும் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள். உண்மையாகவே கடவுள் இருக்கிறார் என்று கூட அறியாத சிலர் என் வழியில் முன்னால் சென்றுள்ளார்கள். அவர்கள் ஏற்கெனவே உங்களை முந்திவிட்டார்கள்.

ஓ! இழக்கப்பட்டு என்னால் மந்தைக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட கடவுளின் ஆடுகளே, நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? உயர்த்தப்பட்ட ஆன்மாக்களையுடையவர்களே, நீங்கள் எங்கேயிருக்கிறீர்கள்?”

“யார்? யாரைப் பற்றிப் பேசுகிறீர்? லாசருடைய மரியாளைப் பற்றியா? அவள் உமது தாயுடன் அடுத்த அறையில் இருக்கிறாள். அவளைக் கூப்பிடவா? அல்லது ஜோஹான்னாவைத் தேடுகிறீரா? நிச்சயமாக அவள் தன் மாளிகையில் இருப்பாள். நீர் விரும்பினால் நாங்கள் அவளைக் கூட்டி வருகிறோம்...”

“அல்ல, அவர்களை அல்ல. மோட்சத்திலே மட்டும் வெளிப் படுத்தப்படவிருக்கிற ஓர் ஆளைப் பற்றியே நான் நினைக்கிறேன்... அதோடு ஃபோற்றினாளைப் பற்றியும். (சேசுவால் மனந்திருப்பப்பட்டவள்.) அவர்கள் என்னைக் கண்டு கொண்டார்கள். அதன்பின் அவர்கள் என் வழியை ஒருபோதும் விட்டுவிடவில்லை. அவர்களில் ஒருவருக்கு பிதாவை உண்மையான கடவுளென்றும், இஸ்பிரீத்துவை இத்தனி ஆராதனையில் ஒரு (தெய்வ) லேவியரென்றும் சுட்டிக் காட்டினேன். மற்றவள் தனக்கு ஒரு ஆன்மா உண்டென்பதைக் கூட அறியாதிருந்தாள். அவளிடம்:

“என் பெயர் இரட்சகர். இரட்சிக்கப்பட வேண்டுமென்ற நல்லெண்ணம் உடையவர்களை நான் இரட்சிக்கிறேன். இழக்கப்பட்டவர்களைத் தேடி வருகிறவர் நான். நான் சீவனையும் சத்தியத்தையும் பரிசுத்தத்தையும் கொடுக்கிறேன். என்னைத் தேடுகிறவர்கள் என்னைக் கண்டடைவார்கள்... பலவீன ஏவாள்களாயிருந்த உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். நீங்கள் யூதித்தை விட தைரியசாலிகளானீர்கள்” என்றேன்...

நான் வருகிறேன்... நீங்கள் இருக்குமிடத்திற்கு நான் வருகிறேன். நீங்கள் எனக்கு ஆறுதலாயிருக்கிறீர்கள்... நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்களாக!...”

நன்றி : www.catholictamil.com

புத்தகங்கள் தொடர்பிற்கு மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை, சகோதரர் பால்ராஜ் Ph : 9487257479

தவக்கால சிந்தனைகள் 25 : ( நம் ஆண்டவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தியானிக்கவும் அவரை கண்டுபிடிக்கவும் செய்யும்..) கடவுள் மனிதனின் காவியத்திலிருந்து...

“ஆண்டவரே, உம்மை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி உலகிற்கு ஏன் உம்மை வெளிப்படுத்தவில்லை?” என்று யூதா ததேயுஸ் கேட்கிறார்.

“ஏனென்றால் நீங்கள் என்னை நேசிக்கிறீர்கள். என் வார்த்தைகளைக் கடைப்பிடிக்கிறீர்கள். அப்படிச் செய்கிறவன் என் பிதாவினால் சிநேகிக்கப்படுவான். நாங்கள் அவனிடம் வருவோம். அவனுடனும், அவனிலும் வாசம் பண்ணுவோம். ஆனால் என்னை நேசியாதவன் என் வார்த்தைகளை அனுசரியான். அவன் மாம்சப் பிரகாரமும் உலகப் பிரகாரமும் நடக்கிறான். இப்பொழுது இதை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குச் சொன்னது நாசரேத் சேசுவின் வார்த்தையல்ல. அது பிதாவின் வார்த்தையாகும். ஏனென்றால் என்னை அனுப்பின பிதாவின் வார்த்தையாக நான் இருக்கிறேன். நான் இவ்வாறு பேசி இக்காரியங்களை உங்களிடம் கூறியது ஏனென்றால் சத்தியத்தையும் ஞானத்தையும் நீங்கள் முழுவதும் கொண்டிருக்கும்படி நானே உங்களை ஆயத்தம் செய்ய ஆசிக்கிறேன்.

ஆயினும் இன்னும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவோ ஞாபகத்தில் வைக்கவோ கூடாதவர்களாயிருக்கிறீர்கள். ஆனால் தேற்றுகிறவராகிய இஸ்பிரீத்துசாந்துவை என் நாமத்தினால் பிதா உங்களுக்கு அனுப்பி, அவர் உங்களிடம் வரும்போது, நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக் கூடியவர்களாயிருப்பீர்கள். அவர் சகலத்தையும் உங்களுக்குப் படிப்பிப்பார். நான் உங்களுக்குக் கூறியவற்றை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார்.

“என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன். என் சமாதானத்தை உங்களுக்குத் தருகிறேன். உலகம் தருவதைப் போல் நான் உங்களுக்கு அதைத் தருவதில்லை. இதுவரையிலும் அதை நான் உங்களுக்குத் தந்தது போலுமல்ல. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உபசார வாழ்த்துதலை ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவர்களுக்குக் கொடுப்பதல்ல அது. இப்பொழுது நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கும் சமாதானம் அதை விட அதிக ஆழ்ந்ததாயிருக்கிறது. இந்த விடைபெறுதலில் நான் என்னையே உங்களுக்கு எடுத்தளிக்கிறேன். என்னுடைய சமாதானத்தின் இஸ்பிரீத்துவை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன். என் சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் உங்களுக்களித்தது போல் அளிக்கிறேன்.

அடுத்திருக்கிற போரில் உங்களுக்குப் பலம் ஏற்படும்படியாக அளிக்கிறேன். சாத்தானும் உலகமும் உங்கள் சேசுவுக்கெதிராய் ஒரு போரை மூட்டி விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது அவர்களின் நேரம். உங்கள் அகத்துள் சமாதானத்தைக் கொண்டிருங்கள். அது என்னுடைய இஸ்பிரீத்துவாகிய சமாதானத்தின் ஆவியாகும். ஏனெனில் நான் சமாதானத்தின் அரசராயிருக்கிறேன்.

நீங்கள் அதிகம் கைவிடப்பட்டதாக உணராதபடி அதைக் கொண்டிருங்கள். தனக்குள்ளே சர்வேசுரனுடைய சமாதானத்தைக் கொண்டவனாய் துன்பப்படுகிறவன், துன்பப்பட்டாலும் தேவதூஷணஞ் சொல்ல மாட்டான். நம்பிக்கையிழக்க மாட்டான்.

“அழாதீர்கள்"

“நான் பிதாவிடம் போகிறேன். பின் திரும்பி வருவேன்” என்று நான் சொன்னதையும் நீங்கள் கேட்டீர்கள். நீங்கள் என்னை மாம்சத்தைத் தாண்டி நேசித்தீர்களானால், நான் என் தாயகத்திற்கு வெளியே இத்தனை நீண்ட காலம் இருந்தபின் பிதாவிடம் போகிறதைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்... என்னை நேசிக்கிறவரும் என்னிலும் பெரியவருமாயிருக்கிறவரிடம் நான் போகிறேன். இது நடைபெறுமுன் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். இரட்சகரின் எல்லாப் பாடுகளையும், அவற்றைச் சந்திக்குமுன் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். காரணம், எல்லாம் நிறைவேறும்போது நீங்கள் மேலும் மேலும் என்னை விசுவசிக்கும்படியாகவே.கலக்கமடையாதீர்கள். பயப்படாதீர்கள். உங்கள் இருதயங்களுக்கு சமநிலை அவசியமாயிருக்கிறது.

நன்றி : www.catholictamil.com

புத்தகங்கள் தொடர்பிற்கு மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை, சகோதரர் பால்ராஜ் Ph : 9487257479