🔔 திருச்சபை வரலாறு

கத்தோலிக்க திருச்சபை

தோற்றமும் வரலாறும்

திருச்சபையில் ஏற்பட்ட பிளவுகள்

திருச்சபை உருவாதல்: கிறிஸ்து பிறப்பு முதல் கி.பி. 33 வரை

திருச்சபையின் தொடக்க காலம்: கி.பி. 34-312

திருச்சபையின் தொடக்க காலம்: கி.பி. 313-476

திருச்சபை வரலாற்றின் நடுக் காலம்: கி.பி. 477-799

திருச்சபை வரலாற்றின் நடுக் காலம்: கி.பி. 800-1453

திருச்சபை வரலாற்றின் நடுக் காலம்: கி.பி. 1454-1600

திருச்சபை வரலாற்றின் நவீன காலம்: கி.பி. 1600-1800

திருச்சபை வரலாற்றின் நவீன காலம்: கி.பி. 1800-1900

திருச்சபை வரலாற்றின் தற்காலம்: கி.பி. 1900-2000

திருச்சபை வரலாற்றின் தற்காலம்: கி.பி. 2001-2020

திருச்சபையின் தூண்கள்


✠ வேத கலாபனைகள்


இரண்டாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி. 89 - 96.

மூன்றாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி. 98 - 117.

நான்காம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி.161 - 180.

ஐந்தாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி. பி. 193 - 211.

ஆறாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி. 235 - 238.

ஏழாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி. 249 - 251.

எட்டாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி. 253 - 260.

ஒன்பதாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி. 270 - 275.

பத்தாம் வேதகலாபனை. காலம் : கி.பி. 284 - 286.