புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

🔔 பிரார்த்தனைகள்


பிதாவாகிய சர்வேசுரன் பிரார்த்தனை     pdf

சேசுநாதருடைய திருநாமத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

இஸ்பிரீத்துசாந்துவாகிய சர்வேசுரனின் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். தமத்திரித்துவத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

திரு இருதயத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

திரு இரத்தத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

குழந்தை சேசு பிரார்த்தனை     pdf

சேசுநாதருடைய இரக்கத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

அமலோற்பவ மாதா பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். சலேத் மலை மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

பரிசுத்த லூர்து மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

பரி. பாத்திமா ஜெபமாலை மாதா பிரார்த்தனை     pdf

மாசற்ற இருதய பிரார்த்தனை     pdf

தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா பிரார்த்தனை     pdf

வியாகுல மாதா பிரார்த்தனை     pdf

ஆரோக்கிய மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

சதா சகாய மாதா பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். சூசையப்பர் பிரார்த்தனை     pdf

திருக்குடும்பத்தின் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். மிக்கேல் சம்மனசானவர் பிரார்த்தனை     pdf

காவல் சம்மனசானவர் பிரார்த்தனை     pdf

நவ விலாச சம்மனசுக்கள் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். பிலோமினம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். பிரான்சிஸ் அசிசியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். இஞ்ஞாசியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். சவேரியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். ஞானப் பிரகாசியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். ஆரோக்கியநாதர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். செபஸ்தியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். அந்தோனியார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். அருளானந்தர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். வனத்துச் சின்னப்பர் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். தோமையார் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். ரீத்தம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். மரிய மதலேனம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். குழந்தை சேசு தெரசம்மாள் பிரார்த்தனை     pdf

சகல அர்ச்சிஷ்டவர்களுடைய பிரார்த்தனை     pdf

சிந்தாயாத்திரை மாதா பிரார்த்தனை     pdf

மாசில்லாக் குழந்தைகள் பிரார்த்தனை     pdf

அவஸ்தைப் பிரார்த்தனை     pdf

உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்கள் பிரார்த்தனை     pdf

திவ்ய தஸ்நேவிஸ் மாதாவின் பிரார்த்தனை     pdf

அர்ச். சந்தியாகப்பர் பிரார்த்தனை     pdf