✠ கத்தோலிக்க புனிதம் காப்போம்

சகோ.சந்தியாகு அவர்களின் தொகுப்புகள்!

தெய்வீக திருப்பலி

திவ்ய நற்கருணை ஆசீர்: இது ஒரு கத்தோலிக்கத்தின் சிறந்த அடையாளம்!

அன்னை மரியாள் அருள் நிறைந்தவளா? அருள் மிகப்பெற்றவளா?

திவ்ய திருப்பலி! திருப்பலி பற்றி புனிதர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

நற்கருணையின் புனிதம்-1

நற்கருணையின் புனிதம்-2

முதல் சனி பக்தி

திருப்பலியும் சம்மனசுக்களும்

பாத்திமாவின் சிறுமி ஜசிந்தாவின் அறிவுரைகள்

பாத்திமாவில் மூன்று சிறுவர்களுக்கு அன்னை காட்டிய நரகக்காட்சி

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்தின் வெற்றி

சேசு மரிய இருதயங்களைப் பிரித்துப்பார்க்கக் கூடாது

சேசுவின் திருநாமத்தின் அதிசயங்கள்

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம்

ஜெபமாலை

திருவிவிலியம்- பொது மொழிபெயற்பில் உள்ள பிரச்சனைகள்- பகுதி: 1

திருவிவிலியம்- பொது மொழிபெயற்பில் உள்ள பிரச்சனைகள்- பகுதி: 2

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம்

பொதுநிலையினருக்கு அழைப்பு, துறவறத்தாருக்கு வேண்டுகோள்

பரிகாரப் பக்தியின் சாரம்


புனித சூசையப்பர் 1 :

புனித சூசையப்பர் 2 :


புனித பாசி மரிய மதலேனாவின் சரிதையிலிருந்து...

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 1:

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 2 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 3 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 4 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 5 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 6 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 7 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 8 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 9 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 10 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 11 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 12 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 13 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 14 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 15 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 16 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 17 :

புனித பாசி மரிய மதலேனாள் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து 18 :


புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 1 :

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 2 :

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 3 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 4 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 5 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 5 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 6 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 7 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 8 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 9 : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 10  : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 11  : 

புனித ஜெர்த்ரூத்தம்மாள் வாழ்க்கைப்பாதையில் 12  : 


அர்ச்.சந்தியாகப்பரின் வாழ்க்கைப்பாதையில்...

அர்ச். சந்தியாகப்பர் வாழ்க்கைப்பாதையில் பகுதி-1

அர்ச். சந்தியாகப்பர் வாழ்க்கைப்பாதையில் பகுதி-2

அர்ச். சந்தியாகப்பர் வாழ்க்கைப்பாதையில் பகுதி-3

அர்ச். சந்தியாகப்பர் வாழ்க்கைப்பாதையில் பகுதி-4

அர்ச். சந்தியாகப்பர் வாழ்க்கைப்பாதையில் பகுதி-5


நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 1 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 2 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 3 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 4 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 5 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 6 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 7 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 8 :

நம் திவ்ய அன்னை பற்றிய தந்தை பியோவின் போதனைகள் 9 :


உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -1 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -2  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -3  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -4  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -5  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -6 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -7  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -8  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -9  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -10 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -11 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -12 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -13 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -14 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -15 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -16 :


புனிதர்களும் தேவ மாதாவும்: மாதாவின் வணக்கமாத சிந்தனைகள்! (புனிதர்கள் வாழ்வில் மாதா பக்தியும் திவ்ய நற்கருணை ஆண்டவர் பக்தியும்)

புனித ஜான் மரிய வியான்னி

புனித ஜெரார்டு மஜெல்லா

புனித தொமினிக் சாவியோ

புனித மரிய கொரற்றி

புனித சிறுமி லூசியா

முத்திப்பேறுபெற்ற ஆலன் ரோச்

பாத்திமா புனிதர்கள் பிரான்சிஸ், ஜெசிந்தா

பாத்திமா சிறுமி ஜெசிந்தா

பாத்திமா புனிதச் சிறுவன் பிரான்ஸிஸ்

புனித ஜான் மரிய வியான்னி

புனித லூயிஸ் மரிய மோன்போர்ட்

புனித லூயிஸ் மரிய மோன்போர்ட் 2

மாதாப்புனிதரின் குருத்துவ ஆர்வம்

உரோமன் கத்தோலிக்க மரியாயியல்

ஜெபமாலைதரும் வீரம்

புனித மரிய பெர்னதத்

புனித மரிய பெர்னதத் : தொடர்ச்சி

மாதாவின் லூர்து நகர் காட்சி

கடவுளின் அரசையும், அவருக்கு ஏற்புடையதையும் முதலில் தேடுவோம்


தந்தை பியோவும் காவல் சம்மனசுகளும் -1 :

தந்தை பியோவும் காவல் சம்மனசுகளும் -2 :

தந்தை பியோவும் காவல் சம்மனசுகளும் -3

தந்தை பியோவும் காவல் சம்மனசுகளும் -4

தந்தை பியோவும் காவல் சம்மனசுகளும் -5

தந்தை பியோவும் காவல் சம்மனசுகளும் -6

தந்தை பியோவும் காவல் சம்மனசுகளும் -7


நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -1 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -2 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -3 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -4 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -5 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -6 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -7 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -8 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -9 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -10 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -11 :


உத்தரியம் - பாகம் 01 - உத்தரியம் அணிவோம். அன்னையின் பாதுகாவலை பெற்றுக்கொள்வோம்!

உத்தரியம் - பாகம் 02 - நாம் ஏன் உத்தரியம் அணிய வேண்டும்?

உத்தரியம் - பாகம் 03 - பாவ வாழ்வில் இருந்து மனம் திரும்பி உத்தரிய மாதாவின் வாயிலாக நல்ல பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து மரித்த பெண்மணி.

உத்தரியம் - பாகம் 04 - உத்தரியத்திற்கான வத்திக்கானின் அங்கீகாரம்!

உத்தரியம் - பாகம் 05 - புனிதர்களின் உத்தரிய பக்தி

உத்தரியம் - பாகம் 06 - உத்தரியம் சாத்தானுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு கேடயம்

உத்தரியம் - பாகம் 07 - பாவத்தில் வாழ்ந்த மனிதனை அவனது இறப்பின் வேளையில் மனமாற்றம் அடைய உதவிய அன்னையின் உத்தரியம்.

உத்தரியம் - பாகம் 08 - புனித சைமன் ஸ்டாக்கிற்கு அன்னையின் காட்சி.

உத்தரியம் - பாகம் 09 - உத்தரியத்தின் பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாறு!

உத்தரியம் - பாகம் 10 - உத்தரியத்தின் வாயிலாக கடலின் கடும் சீற்றத்தில் இருந்து காப்பற்றப்பட்ட கப்பலும் மனம் மாறிய பிரிவினை சபை போதகரும்.

உத்தரியம் - பாகம் 11 - தொடர்வண்டி விபத்தில் சிக்கிய இளைஞன்!

உத்தரியம் - பாகம் 12 - இரண்டு உயிர்களை காப்பாற்றிய உத்தரியம்!

உத்தரியம் - பாகம் 13 - அர்ப்பணிப்பிற்கான அழைத்தல்!

உத்தரியம் - பாகம் 14 - மரண வேளையில் மனமாற்றத்திகு உதவிய உத்தரியம்!

உத்தரியம் - பாகம் 15 - உத்தரியத்திகான சனிக்கிழமை சலுகை!

உத்தரியம் - பாகம் 16 - உத்தரிய பக்தியினால் காப்பற்றப்பட்ட துறவி!

உத்தரியம் - பாகம் 17 - மரண வேளையில் நமக்காக கடவுளிடம் பரிந்து பேச நமது காவல் தூதரை உதவிக்கு அழைக்கும் செபம்!

உத்தரியம் - பாகம் 18 - தூய கார்மேல் அன்னை  Our lady of Mount Carmel.

உத்தரியம் - பாகம் 19 - கார்மெல் மாதா உத்தரியத்தின் புதுமைகள்!

உத்தரியம் - பாகம் 20 - சாத்தானை அச்சுறுத்தும் உத்தரியம்!

உத்தரியம் - பாகம் 21 - மாதாவின் பாதுகாப்பு உடனடியாக கிடைக்க ஒரே வழி உத்தரியம் அணிவதுதான்!

உத்தரியம் - பாகம் 22 - உத்தரியம் அணிவிக்கப்பட சொல்ல வேண்டிய ஜெபங்கள்!


அர்ச். அவிலா தெரேசம்மாள் இறந்தவுடன் நடந்த அற்புதங்கள்!

கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மக்கள் செய்யும் புனித யாத்திரையின் உண்மையான நோக்கம், அதன் அர்த்தம்..

திருப்பலி நின்றால் உலகம் என்னவாகும்?

பிரிவினை சகோதரர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள்!

உலர் திருப்பலியாம் ஜெபமாலையை கையில் எடுப்போம்!

படைத்தவருக்கு இல்லாத உரிமையா என்ன?

மாதா காட்சிகளில் இருக்கும் ஒப்புமை!

ஆண்டவருடைய ஏட்டுச் சுருளை (பைபிளை) எப்படிப் படிக்க வேண்டும்?

வீட்டில் இருக்கும் நமக்கு ஜெபமாலையும், மனவல்ய ஜெபங்களுமே பாதுகாப்பு...

1571 லேபந்தோ போரில் செபமாலையின் சக்தி துருக்கிய முஸ்லிம்களின் பெரும்படையை தோற்கடித்தது!திருச்சபையை அழிப்பதாக சாத்தான் விடுத்த அறைகூவலும், பாப்பரசர் 13ம் சிங்கராயர் மேற்கொண்ட எதிர் முயற்சியும்!

கத்தோலிக்க விசுவாசம்!

பிற சபையின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள்!

இயேசுவின் திரு இருதய பக்தி முயற்சி!

கத்தோலிக்கத் திருச்சபையில்  திருச்சுரூபங்கள்.

கத்தோலிக்க குருக்கள் ஏன் திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை?

குழந்தை ஞானஸ்நானம்!

பாவசங்கீர்த்தனம் செய்ய ஆத்தும  சோதனைகள்! 

புனிதர்களை திருச்சபை கொடுத்திருப்பது, விழா எடுப்பதற்காகவா?

கடவுளாகிய இயேசு ஏன் செபம் செய்தார்?

பாத்திமா சிறுமி புனித ஜெசிந்தாவின் அறிவுரைகள்:

பெரிய யாகப்பர் சந்தியாகப்பர் ஆக மாறிய வரலாறு!