முதல் சனி பக்தி முயற்சிகள்

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு நிந்தைப் பரிகாரமாக:

நல்ல பாவசங்கீர்த்தனம் செய்தல்.

நற்கருணை உட்கொள்ளுதல்.

ஜெபமாலை ஜெபித்தல்.

15 நிமிடம் மாதாவுடன் இருந்து தேவ இரகசியங்களைத் தியானித்தல்.

கருத்துக்கள்

(தொடர்ச்சியாக ஐந்து முதல் சனிக்கிழமை பக்தி முயற்சியைச் செய்து ஒவ்வொரு மாதமும் கீழ்க்காணும் கருத்துக்களுள் ஒன்றிற்காக ஒப்புக் கொடுக்கவும்.)

ஐந்து முதல் சனி பரிகாரக் கருத்துக்கள்

1. ஜென்மப் பாவமில்லாமல் உற்பவித்த மரியாயின் அமலோற்பவத்திற்கு எதிராகச் செய்யப்படும் நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரமாக.

2. தேவதாயின் தெய்வீகத் தாய்மைக்கு எதி ராகச் செய்யப்படும் நிந்தைகளுக்குப் பரிகார மாக.

3. கன்னிமாமரி முப்பொழுதும் கன்னிகை என்னும் சிறப்புக்கு எதிராகச் செய்யப்படும் நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரமாக.

4. மாதாவின் பக்தியை சிறுவர், இளைஞ ரிடமிருந்து அழித்துவரும் நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரமாக.

5. மாதாவின் பக்திப் பொருட்களையும் உருவங்களையும் அகற்றி அவமதித்து வரும் நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரமாக.

பலன்கள்

முதல் சனி பக்தியைப் பிரமாணிக்கமுடன் அனுசரிப்பவர்களின் மரண சமயத்தில் ஈடேற்றத் திற்கு அவசியமான சகல உதவிகளையும் அவர்களுக்குச் செய்வதாக தேவதாய் வாக்களித்துள்ளார்கள்.