✠ ஞான உபதேசக் கோர்வை : முதல் புத்தகம்.

Nihil obstat: F.X. CELESTINE, Censor deputatus.
Imprimatur X JAMES, Bishop of Tiruchirapalli.


ஞான உபதேசம் கற்பிக்கும் முறை

முன்னுரை - ஞான உபதேசக் கோர்வை

ஆரம்பக் குறிப்புகள்

கிறீஸ்தவன்

சிலுவை அடையாளம்

மெய்யான கிறீஸ்தவன்

விசுவாசப் பிரமாணம்

வேதக் கற்பனைகள்

தேவ வரப்பிரசாதத்தின் வழிமுறைகள்

ஞான உபதேசம்

முதற் பிரிவு:
வேத சத்தியங்களின் பேரில்

விசுவாசப் பிரமாணம்

முதல் பிரிவு: ஏக திரித்துவ சர்வேசுரன் பேரில்

சர்வேசுரன்

ஏக சர்வேசுரன்

அர்ச். தமதிரித்துவம்

தேவ ஆட்கள்

அர்ச். திரித்துவத்தின் பரம இரகசியம்

தேவ இலட்சணங்கள்

முதலாம் தேவ இலட்சணம்

இரண்டாம் தேவ இலட்சணம்

மூன்றாம் தேவ இலட்சணம்

நான்காம் தேவ இலட்சணம்

ஐந்தாம் தேவ இலட்சணம்

ஆறாம் தேவ இலட்சணம்

வேறு தேவ இலட்சணங்கள்

இரண்டாம் பிரிவு:
உலக சிருஷ்டிப்பின் பேரிலும், மனுஷனுடைய கேட்டின்பேரிலும்

உலக சிருஷ்டிப்பு

தேவ பராமரிப்பு

சம்மனசுக்கள்

பசாசுகள்

நல்ல சம்மனசுகள்

காவலான சம்மனசுகள்

மனிதன்

ஆத்துமம்

சரீரம்

மனிதனுடைய கதி

மனிதனுடைய ஆதி அந்தஸ்து

மனிதனுடைய கேடு

மனிதருடைய இரட்சிப்பு

மூன்றாம் பிரிவு: 
தேவ சுதனுடைய மனுஷ அவதாரத்தின் பேரில்

சேசுநாதர் சுவாமி

மனித அவதாரம்

சேசுநாதர் சுவாமி திருநாமம்

தேவ மனிதன்

சேசுநாதருடைய தெய்வீகம்

சேசுநாதரின் மனுஷீகம்

சேசுநாதருடைய சரீரம்

சேசுநாதருடைய ஆத்துமம்

சேசுநாதருக்குள்ள இரு சுபாவங்கள்

மனிதாவதாரத்தின் பரம இரகசியம்

அர்ச். கன்னிமரியம்மாள் சர்வேசுரனுடைய தாய்

நான்காம் பிரிவு: 
சேசுநாதருடைய பொது சீவியத்தின் பேரிலும், மனித இரட்சணியத்தின் பேரிலும்

சேசுநாதருடைய சீவியம்

அந்தரங்க ஜீவியம்

வெளியரங்க சீவியம்

மனுக்குலத்தின் இரட்சிப்பு

இரட்சணியத்தின் தன்மை

இரட்சணியத்தின் விஸ்தாரம்

சேசுநாதருடைய திருப்பாடுகளும், மரணமும்

சேசுநாதருடைய அடக்கம்

திருப்பாடுகளின் பேரில் வைக்க வேண்டிய பக்தி

பாதாளத்தில் இறங்குதல்

ஐந்தாம் பிரிவு:
கிறீஸ்துநாதர் உயிர்த்து மோட்சத்திற்கு எழுந்தருனதின் பேரிலும், இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் ஆகமனத்தின் பேரிலும்

சேசுநாதருடைய உயிர்ப்பு

சேசுநாதருடைய ஆரோகணம்

சேசுவின் இரண்டாம் வருகை

இஸ்பிரீத்துசாந்து

ஆறாம் பிரிவு:
திருச்சபையின் பேரில்

பரிசுத்த கத்தோலிக்க திருச்சபை

திருச்சபை உண்டா என்பதின் உண்மையும், அதன் தன்மையும்

திருச்சபையின் தலைவர்

அர்ச். இராயப்பர்

அர்ச். பாப்பானவர்

மேற்றிராணிமார்கள்

ஏக திருச்சபை

ஏழாம் பிரிவு:
மெய்யான திருச்சபையின் குணங்களின் பேரிலும் அதின் போதனையின் பேரிலும்

திருச்சபையின் குணங்கள்

ஏகத்துவம்

பரிசுத்தம்

பொதுத் தன்மை (கத்தோலிக்கம்)

அப்போஸ்தலத்துவம்