✠ வியாகுல மாதா பக்தி

வியாகுலங்கள் நிறைந்த மாதா மீது பக்தி: திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தி!

ஏழு வியாகுலங்கள்!

உன் தாயின் வியாகுலங்களை நினைவில் கொள்!

வேதசாட்சிகளின் இராக்கினி!

மாதாவின் அர்ச்சியசிஷ்டதனத்திற்கு இந்த துயரங்கள் ஒத்திருந்தன!

மரியாயின் வியாகுலங்களை அதிகரித்த சூழ்நிலைகள்!

மாதாவின் வியாகுலங்கள் நம் நன்றியறிதலுடன் கூடிய வணக்கத்திற்குத் தகுதியுள்ளவை!

வியாகுல அன்னையின் விசேஷ நேசர்கள்!

வியாகுல அருள் நிறை மந்திரம்!

வியாகுல அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சந்நியாச சபை!

மரியாயின் வியாகுல பக்தி எல்லாக் கிறீஸ்தவர்களுக்கும் வரப்பிரசாதங்கள் மற்றும் ஆறுதலின் ஊற்றாக இருக்கிறது.

கஸ்திப்படுகிறவர்களுக்குத் தேற்றரவாகிய மாதா!

இரக்கத்தின் மாதா!

அர்ச்சியசிஷ்டதனத்திற்கு வழிகாட்டியான வியாகுல மாதா பக்தி!

மரிக்கிறவர்களின் தாய்!

கஸ்திப்படுகிற ஆன்மாக்களின் தேற்றரவு!

நான்கு விசேஷ சலுகைகள்!

நம் அன்னையின் கண்ணீரையும், வியாகுலங்களையும் தியானிப்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஏழு வாக்குறுதிகள்!

வியாகுல அன்னைக்குத் தோத்திரமாக சொல்லப்படும் ஜெபங்கள்!

மகா பரிசுத்த கன்னிமாமரியின் ஏழு வியாகுலங்களுக்குத் தோத்திரமாக செய்யப்படும் ஏழு ஜெபங்கள்!

சேசுவின் திருமரணத்தின்போது மாமரி அனுபவித்த ஏழு வியாகுலங்களை தியானித்து, பாக்கியமான மரணமடைய மன்றாட்டு!

அர்ச். வியாகுல மாதாவின் பிரார்த்தனை!

வியாகுல மாதா சுரூபத்திற்கு முன்பாகச் சொல்லத்தகும் ஜெபம்!

ஒரு விலையேறப்பெற்ற காணிக்கை!

நல்ல மரணத்திற்கான ஜெபம்

வியாகுல மாதாவின் படத்திற்கு முன் ஜெபம்

கஸ்திப்படுகிறவர்களுக்குத் தேற்றரவாகிய மாதாவிடம் ஜெபம்

வியாகுல மாதாவை நோக்கி ஜெபம்

சேசுவிடமும் மாதாவிடமும் ஜெபம்

வேதசாட்சிகளின் இராக்கினியான மாமரியை நோக்கி ஜெபம்

கிறீஸ்தவர்களின் சகாய மாதாவை நோக்கி ஜெபம்

தேவ நீதியை சாந்தப்படுத்தும்படியாக மகா பரிசுத்த கன்னிகையின் பேறுபலன்களைப் பிதாவுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் காணிக்கை ஜெபம்

மாதாவின் ஏழு வியாகுலங்களின் ஜெபமாலை

மாதாவின் கண்ணீர்மீது பக்தி முயற்சி

ஏழு மணி ஜெபத்திற்குரிய ஏழு மன்றாட்டுக்கள்

பரிகாரப் பக்தியை சேசுவும் மாதாவும் கேட்ட அபூர்வமான காட்சி