🔔 பாவம், நரகம்

நரகத்திலிருந்து வந்த எச்சரிக்கை!

பாவத்தின் கொடூரம்!

பாவத்தால் வரும் கேடுகள்!

பாவத்துக்குப் பரிகாரம் செய்யும் வகை!

பாவப் பழக்கத்தால் வருகிற மயக்கம்!

பாவத்தின் கூலி!

அற்பப் பாவங்கள்.

மரிக்கப்போகும் பாவியின் மனக்குமுறல்!

பாவ நடனம்!

மரண பயங்கரம்!

நேரத்தின் விலை!

ஆத்துமத்தின் ஞான மகிமை!

ஆத்துமத்தின் கதி!

உலக வாழ்வு அநித்தியம்!
பாவம் ஆவதென்ன?

ஜென்மப் பாவம்

கர்மப் பாவம்

பாவம் தண்டிக்கப்படும் விதம்: பழைய ஏற்பாடு

கல்வாரிப் பலி: உன்னத தெய்வீக பாவப் பரிகாரம்!

கல்வாரிப் பலியின் தொடர்ச்சியாகிய திவ்ய பலிபூசை!

பாவப் பரிகாரம்: நம்முடைய பங்கு!

பாவப் பரிகாரம் விளைவிக்கும் பிற நன்மைகள்!

சாதி வெறி, இன வெறி

வழிபாட்டுக்கும், வாழ்வுக்கும் இடையிலுள்ள பெரும் இடைவெளி

கிறீஸ்தவர்களிடையே ஜெப, தவமின்மை

தனி ஜெபமாலை, குடும்ப ஜெபமாலை

நல்ல பிரதிக்கினை செய்வதன் முக்கியத்துவம்

பரிசுத்த வாழ்வுக்கான பிரதிக்கினை

பரிகாரம் செய்யும் விதம்

நம் அன்றாட வாழ்வில் இரட்சணியத்திற்கு மிக அவசியமான முக்கிய தேவத்திரவிய அனுமானங்கள்:

பாவங்கள் எனக்கு (மாதாவுக்கு) எதிராகச் செய்யப்படுகின்றன!

அர்ச்சியசிஷ்ட சூசையப்பரிடம் போங்கள்!

அர்ச். சூசையப்பரின் வல்லமை!

அர்ச். குழந்தை தெரேசம்மாள் ஒரு நாளைக்கு 50 முதல் 100 பரித்தியாகங்கள் வரை செய்வாள்.
நரகம்!

நரக வேதனை!

பாத்திமாவில் மூன்று சிறுவர்களுக்கு அன்னை காட்டிய நரகக்காட்சி!

நரக ஆதாரம் - புதிய ஏற்பாடு!


📖 நரகம்


நரகம் ஆவதென்ன?

1. சர்வேசுரனை இழந்து போகும் வேதனை.

          நித்தியத்திற்கும் கடவுளை இழந்து போன ஆத்துமத்தின் வேதனை.

          புனித தொன் போஸ்கோ கண்ட கனவு.

          தீர்க்கதரிசிகளின் வாயிலாக ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார்.

          நரக வேதனை பற்றி நம் ஆண்டவர் கூறிய வார்த்தைகள்.

2. ஐம்புலன்களின் வேதனை

          நரக நெருப்பு இவ்வுலக நெருப்பைப் போன்றதல்ல

          நரக நெருப்பின் அகோரம்


          கடுங்குளிர்


          காரிருள்

          கொடூரமான மனவுறுத்தல்

          பசாசுக்களோடு ஜீவித்தல்

          துர்நாற்றம்

          தீயவர்களின் கூட்டம்

          மோட்சவாசிகளின் அன்பை இழந்து போதல்

          அழுகின சரீரம்

          பசி, தாகம்

          நித்தியம்

4. நரகம் எண்பிக்கும் உன்னத தேவ நீதி!

5. நரகத்தில் விழும் ஆன்மாக்களின் எண்ணிக்கை

6. நரகத்தைப் பற்றி இன்னும் சில வேதாகம வாக்கியங்கள்: பழைய ஏற்பாடு

          நரகத்தைப் பற்றி இன்னும் சில வேதாகம வாக்கியங்கள்: புதிய ஏற்பாடு

7. ஒரு பாவி நரகத்திற்குத் தீர்வையிடப்படும் காட்சி!

8. நரகத்தைத் தவிர்க்கும் வழிகள்

          ஞான உபதேச அறிவு

          தேவத் திரவிய அநுமானங்கள்

          தேவ நற்கருணை


          திவ்விய பலி பூசை

          ஜெபம்


          தியானம்

          ஞான வாசகம்


          பாவ சோதனைகளை சரியான முறையில் எதிர்கொண்டு அவற்றை வெல்லுதல்

9. மரியாயின் மாசற்ற இருதயம்: நரகத்திலிருந்து ஆத்துமங்களைக் காப்பாற்றும் இறுதி உபாயம்


பாவிகளின் அடைக்கல செபம்

பத்துக் கற்பனைகள் - விளக்கம்

திருச்சபைக் கட்டளைகள் - விளக்கம்

தலையான பாவங்கள், தலையான புண்ணியங்கள், தேவத்திரவிய அனுமானங்கள்


நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -1 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -2 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -3 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -4 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -5 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -6 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -7 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -8 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -9 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -10 :

நரகம் தவிர்க்க.. பதிவு -11 :


நரகம்!

நரகம்: மறுக்க முடியாத ஒரு நித்திய உண்மை!

நரகம் என்னும் சத்தியம்

சர்வேசுரனை இழந்து போகும் வேதனை