🔔 தியான ஆராதனைகள்

திவ்விய நற்கருணையிலே யேசுநாதருக்கு மனுமக்களால் செய்ப்படுகிற சகல நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரமாக 24 ஆராதனைப் பிரகரணங்கள்.

திருமணி ஆராதனை.

திருமணி தியான ஆராதனை. 

ஒருமணி திருமணி ஆராதனை. 

சேசுநாதர் சுவாமி கற்றுத்தந்த பரலோக மந்திர உபதேச தியானம்.

சேசுநாதர் சுவாமிக்கு செய்யப்பட்ட பதினைந்து இரகசிய வாதைகள்.

சேசு சுவாமியின் ஐந்து திருக்காய ஆராதனை. 

சேசு மரிய இருதயங்களுக்கு நிந்தைப் பரிகாரம். 

வியாகுலங்கள் நிறைந்த மாதா மீது பக்தி. 

சேசுநாதருடைய திருப்பாடுகளின் கடிகாரம். 

துக்க தேவரகசியத் தியானம். 

சந்தோஷ தேவ இரகசியத் தியான செபமாலை.

துக்க தேவ இரகசியத் தியான செபமாலை.

மகிமை தேவ இரகசியத் தியான செபமாலை.

சேசுநாதர் சிலுவையில் திருவுளம் பற்றின ஏழு வாக்கியங்கள்

திரிகால ஜெபம் - வியாக்கியானம்! 

பலன்களின் பொக்கிஷம். 

தேவ மாதா மந்திரமாலைபிற்சேர்க்கைகள்

அன்னைக்கு ஐநூறு துதிகள்

1000 ஸ்தோத்திரங்கள்

1000 Praises