மாதா செபங்கள்

அடைக்கல மாதா

                         அடைக்கல மாதா பிரார்த்தனை

                         பாவிகளின் அடைக்கல ஜெபம்

                         அடைக்கல மாதா நவநாள் ஜெபம்


அமலோர்ப்பவ மாதா

                         அமலோற்பவியான அர்ச். தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை


ஆரோக்கிய மாதா

                         பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவின் பிரார்த்தனை

                         வேளாங்கண்ணி மாதா செபம்


உத்தரிய மாதா

                         உத்தரிய மாதா பிரார்த்தனை

                         கார்மேல் அன்னையிடம் வேண்டுதல்

                         உத்தரிய மாதாவுக்கு ஜெபம்

                         கார்மேல் மாதா நவநாள் செபம்

                         உத்தரிய மாதாவுக்கு (கார்மெல் மாதாவுக்கு) செபம்.


காணிக்கை மாதா

                         காணிக்கை மாதா பிரார்த்தனை


குவாதலூப் மாதா

                         குவாதலூப் தேவமாதாவுக்குப் பிரார்த்தனை


சகாய மாதா

                         ஆபத்தான வேளையில் சகாய அன்னையை நோக்கி ஜெபம்

                         சதா சகாயமாதா பிரார்த்தனை

                         சதா சகாய மாதா நவநாள் ஜெபம்

                         சதா சகாய மாதாவை நோக்கி ஜெபம்

                         சதா சகாயமாதா பிரார்த்தனை ஜெபம்

                         சகாய மாதாவுக்கு சத்தியப்பிரமாணம்

                         மகிமை நிறைந்த மங்கள வார்த்தை செபம்

                         இடைவிடா சகாயத்தாய்க்கு நன்றியறிதல்

                         இடைவிடா சகாயத்தாயிடம் குழுவினர் விசுவாசம்

                         இடைவிடா சகாயத்தாயிடம் மன்றாட்டு

                         இடைவிடா சகாயத்தாய் நவநாள் வேண்டுதல்

                         சதா சகாயமாதாவுக்கு வல்லமையுள்ள நவநாள் செபம்


சலேத் மாதா

                         சலேத் மாதா பிரார்த்தனை

                         மரியாயின் யுகம்


சிந்தாயாத்திரை மாதா

                         சிந்தாயாத்திரை மாதாவைக் குறித்து ஜெபிக்கும் ஜெபம்

                         சிந்தாயாத்திரை மாதா பிரார்த்தனை

                         கடல் பயணிகள், தொழிலாளர் ஜெபம்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட சிந்தாத்திரை மாதா ஜெபம்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட சிந்தாயாத்திரை மாதாவை நோக்கி மன்றாட்டு

                         வாகன ஓட்டுநர்களுக்கான செபம்

                         கடல் தொழிலாளர்களுக்கான செபம்

                         சிந்தாத்திரை மாதா ஜெபமாலை தேவரகசியங்கள்

                         சிந்தாயாத்திரை மாதா பிரார்த்தனை


சுப மங்கள மாதா

                         சுப மங்கள மாதா பிரார்த்தனை

                         சுப மங்கள மாதாவிடம் ஜெபம்


செபமாலை மாதா

                         செபமாலைத் தாயாரின் திருச்சுரூபத்திற்கு முன்பாக சொல்லும் செபம்

                         செபமாலை மாதாவின் மன்றாட்டு மாலை


திருக்குழந்தை மாதா

                         திருக்குழந்தை மாதா பிரார்த்தனை

                         திருக்குழந்தை மாதா நவநாள் செபம்


தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா

                         தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா ஜெபம்

                         தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா பிரார்த்தனை

                         தேவ இரகசிய ரோஜா மாதாவின் காட்சி


நல்ல ஆலோசனை மாதா

                         நல்ல ஆலோசனை மாதாவை நோக்கி செபம்


பனிமய மாதா

                         பனிமய மாதா நவநாள்  ஜெபம்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட தஸ்நேவிஸ் மாதாவுக்கு செபம்

                         திவ்ய தஸ்நேவிஸ் மாதாவின் பிரார்த்தனை

                         திவ்விய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் மாலை வணக்கம்

                         திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதா நவ (ஒன்பது) மன்றாட்டுகள்

                         திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதா ஜெபம்

                         பனிமய மாதா ஜெபமாலை வியாகுலக் காரணிக்கம்

                         பனிமய மாதாவிடம் வல்லமையுள்ள மன்றாட்டு

                         பனிமயத்தாயிடம் விசுவாச அறிக்கை


பாத்திமா மாதா

                         பாத்திமா மாதாவுக்கு அர்ப்பண ஜெபம்

                         பாத்திமா பரிகார ஜெபம்

                         பாத்திமாவில் சம்மனசு சொன்ன திவ்ய நற்கருணைக்கு நிந்தைப் பரிகார ஜெபம்

                         பாத்திமா மாதாவுக்கு அர்ப்பண ஜெபம்

                         பாத்திமாவில் தேவ அன்னை மூன்று சிறுவர்களுக்கு சொல்லிக்கொடுத்த ஜெபம்

                         பாத்திமா இராக்கினிக்கு செபம்

                         பாத்திமா இராக்கினி பிரார்த்தனை

                         பாத்திமா இராக்கினிக்கு ஜெபம்

                         மாதாவுக்குப் பாத்திமா அர்ப்பண ஜெபம்

                         பாத்திமா செபங்கள்

                         முதல் சனி பக்தி முயற்சிகள்


பூண்டி புதுமை மாதா

                         பூண்டி புதுமை மாதாவிடம் ஜெபம்

                         பூண்டி மாதாவிடம் வல்லமையுள்ள ஜெபம்

                         கருத்தாங்கிய பெண்களுக்காக ஜெபம்

                         பூலோகம் போற்றும் பூண்டி புதுமை மாதா பிரார்த்தனை


அர்ச்சியசிஷ்ட பொம்பே மாதா

                         அர்ச்சியசிஷ்ட பொம்பே மாதாவுக்கு நவநாள் மன்றாட்டு

                         பொம்பே மாதாவிடம் வல்லமை மிக்க செபம்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட பொம்பே மாதாவுக்கு 1-வது மன்றாட்டு

                         அர்ச்சியசிஷ்ட பொம்பே மாதாவுக்கு 2-வது மன்றாட்டு

                         அர்ச்சியசிஷ்ட பொம்பே மாதாவுக்கு 3-வது மன்றாட்டு

                         அர்ச்சியசிஷ்ட பொம்பே மாதாவுக்கு 4வது மன்றாட்டு

                         அர்ச்சியசிஷ்ட பொம்பே மாதாவுக்கு 5-வது மன்றாட்டு


மகிமை மாதா

                         மகிமை மாதாவுக்குப் பிரார்த்தனை


மருதமடு மாதா

                         மருதமடு மாதாவிற்குச் செபம்

                         மருதமடு மாதாவின் மன்றாட்டு மாலை


மழை மலை மாதா

                         மழை மலை மாதாவிடம் வல்லமை மிக்க செபம்

                         ஆரோக்கிய மழை மலை மாதாவை நோக்கி வரம் தரும் ஜெபம்

                         அச்சிறுப்பாக்கம் மழை மலை மாதா பிரார்த்தனை


லூர்து மாதா

                         அர்ச்சியசிஷ்ட லூர்து மாதாவுக்கு ஜெபம்

                         தேவ நீதியை சாந்தப்படுத்தும்படியாக மகா பரிசுத்த கன்னிகையின் பேறுபலன்களைப் பிதாவுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் காணிக்கை ஜெபம்

                         பரிசுத்த லூர்து ஆண்டவளை நோக்கி ஜெபம்

                         பரிசுத்த லூர்து மாதாவின் பிரார்த்தனை


வியாகுல மாதா

                         அர்ச். கன்னிமரியாயின் ஏழு வியாகுலங்களைக் குறித்து ஜெபம்

                         அர்ச். வியாகுலமாதா பிரார்த்தனை

                         தேவமாதாவின் கண்ணீரின் ஜெபமாலை

                         தேவமாதா சிந்தின கண்ணீர்களுக்கிரங்கி மூன்று அருள் நிறை மந்திரம் சொல்லும் வகையாவது

                         அர்ச். வியாகுல மாதா ஜெபமாலை

                         சேசுவிடமும் மாதாவிடமும் ஜெபம்

                         வியாகுல அருள் நிறை மந்திரம்

                         வியாகுல ஜெபமாலை

                         அர்ச்சியசிஷ்ட வியாகுல மாதாவின் பிரார்த்தனை

                         வியாகுல மாதா சுரூபத்திற்கு முன்பாகச் சொல்லத்தகும் ஜெபம்

                         வியாகுல மாதாவிடம் நல்ல மரணத்திற்கான ஜெபம்

                         வியாகுல மாதாவின் படத்திற்கு முன் சொல்லத்தகும் ஜெபம்

                         மகா பரிசுத்த கன்னிமாமரியின் ஏழு வியாகுலங்களுக்குத் தோத்திரமாக செய்யப்படும் ஏழு ஜெபங்கள்

                         வியாகுல அன்னைக்குத் தோத்திரமாக சொல்லப்படும் ஜெபங்கள்

                         ஒரு விலையேறப்பெற்ற காணிக்கை

                         சேசுவின் திரு மரணத்தின்போது மாமரி அனுபவித்த ஏழு வியாகுலங்களை தியானித்து, பாக்கியமான மரணமடைய மன்றாட்டு

                         வேதசாட்சிகளின் இராக்கினியான மாமரியை நோக்கி ஜெபம்

                         வியாகுல மாதாவை நோக்கி ஜெபம்


வேளாங்கண்ணி மாதா

                         வேளாங்கண்ணி மாதா செபம்

                         பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவின் பிரார்த்தனை

                         

அர்ச்சியசிஷ்ட  தேவமாதா

                         அர்ச்சியசிஷ்ட  தேவமாதாவின் மந்திரமாலை

                         நற்படிப்புகளுக்கு பாதுகாவலாகிய தேவதாயின் ஜெபம்

                         அர்ச். கன்னி மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்கு நிந்தைப் பரிகார ஜெபம்

                         மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்கு தன்னை முழுதும் ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

                         தேவமாதாவை நோக்கி அனுதினம் வேண்டிக்கொள்ளும் செபம்

                         சம்மனசுக்களின் இராக்கினியான அர்ச்சியசிஷ்ட தேவமாதா படிப்பித்த ஜெபம்

                         தேவன்னைக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்

                         வாழ்க அரசியே

                         கிருபை தயாபத்து / இரக்கத்தின் அரசி செபம்

                         தேவன்னைக்கு தன்னை முழுவதும் ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்

                         மரியாயின் கீதம். (லூக் 1: 47-55)

                         மாதாவுக்கு அடிமை சாசனம்

                         தேவ மாதாவின் பிரார்த்தனை

                         ஆண்டவர் இயேசுவுக்கும் அன்னை மரியாளுக்கும் மன்றாட்டு

                         மோட்ச  இராக்கினி பிரார்த்தனை

                         பாவிகளின் அடைக்கல ஜெபம்

                         தேவதாயின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தல்

                         மோட்ச இராக்கினியை நோக்கிச் செபம்

                         தேவமாதா படிப்பித்த செபம்

                         தேவமாதாவுக்கு தன்னை முழுவதும் ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

                         மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு பிரார்த்தனை

                         மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு குடும்பங்களை ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

                         இல்லத்தின் அரசி செபம்

                         தேவமாதா மோட்சத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ளப்பட்டதின் பேரில் ஜெபம்

                         தேவமாதாவிற்கு கீதம்

                         அர்ச். பெர்நார்து தேவமாதாவை நோக்கி வேண்டின ஜெபம்

                         தேவசம்பந்தமான மூன்று புண்ணிய முயற்சிகள்

                         அநுதினம் திவ்விய நன்மை வாங்கும் பக்தியை மூட்ட பரிசுத்த கன்னி மரியாயிடம் வேண்டும் ஜெபம்

                         தேவமாதாவின் பக்தி முயற்சிகள்

                         தேவமாதாவை நோக்கி அநுதினம் வேண்டிக்கொள்ளும் ஜெபம்

                         மரியாயின் கீதம்

                         சம்மனசுக்களின் இராக்கினியான தேவமாதா படிப்பித்த ஜெபம்

                         சமுத்திரத்தின் நட்சத்திரமே

                         மரியாயின் ஜெபக் கிரீடம்

                         வல்லமையுள்ள கன்னிகைக்கு ஜெபம்

                         மூன்று அருள் நிறை மந்திர பக்தி