புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ என் ஆன்மாவில் தேவ இரக்கம்! அர்ச். மரிய ஃபாஸ்டினா கொவால்ஸ்கா நாட்குறிப்பு.

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

Disclaimer: இந்த புத்தகம் விசுவாசிகள் தெரிந்துகொள்வதற்கு மட்டுமே இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. 

தமிழில் இந்தப் புத்தகம் இன்னும் அச்சிடப்படவில்லை. விசுவாசிகள் படித்து பயன்பெற மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கு அனுமதியில்லை.


நூல் அறிமுகம்

சகோதரி ஃபாஸ்டினாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணி!

இரக்கத்தின் நேரத்தில் செய்யும் ஜெபங்கள் கேட்கப்படுவதற்கு மூன்று நிபந்தனைகள்!

தேவ இரக்கத்தின் அதிமிக மகிமைக்காக!


✠ கடவுளும் ஆன்மாக்களும் 

முதல் குறிப்புப் புத்தகம்

பாகம் 01

பாகம் 02

பாகம் 03

பாகம் 04

பாகம் 05

பாகம் 06

பாகம் 07

பாகம் 08

பாகம் 09

பாகம் 10

பாகம் 11

பாகம் 12

பாகம் 13

பாகம் 14

பாகம் 15

பாகம் 16

பாகம் 17

பாகம் 18

பாகம் 19

பாகம் 20

பாகம் 21

பாகம் 22

பாகம் 23

பாகம் 24

பாகம் 25

பாகம் 26

பாகம் 27

பாகம் 28

பாகம் 29

பாகம் 30

பாகம் 31

பாகம் 32

பாகம் 33

பாகம் 34

பாகம் 35

பாகம் 36

பாகம் 37

பாகம் 38

பாகம் 39

பாகம் 40

பாகம் 41

பாகம் 42

பாகம் 43

பாகம் 44

பாகம் 45

பாகம் 46

பாகம் 47

பாகம் 48

பாகம் 49

பாகம் 50

பாகம் 51

பாகம் 52

பாகம் 53

பாகம் 54

பாகம் 55

பாகம் 56

பாகம் 57

பாகம் 58

பாகம் 59

பாகம் 60

பாகம் 61

பாகம் 62

பாகம் 63

பாகம் 64

பாகம் 65

பாகம் 66

பாகம் 67

பாகம் 68

பாகம் 69

பாகம் 70

பாகம் 71

பாகம் 72

பாகம் 73

பாகம் 74

பாகம் 75

பாகம் 76

பாகம் 77

பாகம் 78

பாகம் 79

பாகம் 80


இரண்டாம் குறிப்புப் புத்தகம்

பாகம் 81

பாகம் 82

பாகம் 83

பாகம் 84

பாகம் 85

பாகம் 86

பாகம் 87

பாகம் 88

பாகம் 89

பாகம் 90

பாகம் 91

பாகம் 92

பாகம் 93

பாகம் 94

பாகம் 95

பாகம் 96

பாகம் 97

பாகம் 98

பாகம் 99

பாகம் 100

பாகம் 101

பாகம் 102

பாகம் 103

பாகம் 104

பாகம் 105

பாகம் 106

பாகம் 107

பாகம் 108

பாகம் 109

பாகம் 110

பாகம் 111

பாகம் 112

பாகம் 113

பாகம் 114

பாகம் 115

பாகம் 116

பாகம் 117

பாகம் 118

பாகம் 119

பாகம் 120

பாகம் 121

பாகம் 122

பாகம் 123

பாகம் 124

பாகம் 125

பாகம் 126

பாகம் 127

பாகம் 128

பாகம் 129

பாகம் 130

பாகம் 131

பாகம் 132

பாகம் 133

பாகம் 134

பாகம் 135

பாகம் 136

பாகம் 137


மூன்றாம் குறிப்புப் புத்தகம்

பாகம் 138

பாகம் 139

பாகம் 140

பாகம் 141

பாகம் 142

பாகம் 143

பாகம் 144

பாகம் 145

பாகம் 146

பாகம் 147


நான்காம் குறிப்புப் புத்தகம்

பாகம் 148

பாகம் 149

பாகம் 150

பாகம் 151

பாகம் 152

பாகம் 153

பாகம் 154

பாகம் 155

பாகம் 156


ஐந்தாம் குறிப்புப் புத்தகம்

பாகம் 157

பாகம் 158

பாகம் 159

பாகம் 160

பாகம் 161

பாகம் 162

பாகம் 163

பாகம் 164

பாகம் 165

பாகம் 166

பாகம் 167

பாகம் 168

பாகம் 169

பாகம் 170

பாகம் 171

பாகம் 172

பாகம் 173

பாகம் 174

பாகம் 175

பாகம் 176

பாகம் 177

பாகம் 178

பாகம் 179

பாகம் 180

பாகம் 181

பாகம் 182

பாகம் 183


ஆறாவது குறிப்புப் புத்தகம்

பாகம் 184

பாகம் 185

பாகம் 186

பாகம் 187

பாகம் 188

பாகம் 189

பாகம் 190

பாகம் 191

பாகம் 192

பாகம் 193

பாகம் 194

பாகம் 195

பாகம் 196

பாகம் 197

பாகம் 198

பாகம் 199

பாகம் 200

பாகம் 201

பாகம் 202

பாகம் 203

பாகம் 204

திவ்விய நன்மை உட்கொள்ள என் ஆயத்தம்


நம் இரக்கத்தின் மாதா சபையைச் சேர்ந்த அர்ச். மரியா ஃபாஸ்டினா கொவால்ஸ்காவின் நாட்குறிப்புக்கு அடிக் குறிப்புகள்

அடிக் குறிப்புகள் 01 - 50

அடிக் குறிப்புகள் 51 - 100

அடிக் குறிப்புகள் 101 - 150

அடிக் குறிப்புகள் 151 - 200

அடிக் குறிப்புகள் 201 - 255