அனுதின செபங்கள்

அதிகாலைச் செபம்

திங்கட் கிழமை காலை செபம்
திங்கட் கிழமை மாலை செபம்

செவ்வாய்க் கிழமை காலை செபம்
செவ்வாய்க் கிழமை மாலை செபம்

புதன் கிழமை காலை செபம்
புதன் கிழமை மாலை செபம்

வியாழக் கிழமை காலை செபம்
வியாழக் கிழமை மாலை செபம்

வெள்ளிக் கிழமை காலை செபம்
வெள்ளிக் கிழமை மாலை செபம்

சனிக் கிழமை காலை செபம்
சனிக் கிழமை மாலை செபம்


அதிகாலை செபம்

அர்ச்சியசிஷ்ட சிலுவை மந்திரம்

இஸ்பிரீத்து சாந்து மந்திரம்

அருள் நிறைந்த மந்திரம்

பரலோக மந்திரம். பாரம்பரிய முறைப்படி!

அருள் நிறைந்த மந்திரம். பாரம்பரிய முறைப்படி!

காலை ஆராதனைக்குரிய செபம்

மாலை ஆராதனைக்குரிய செபம்

உணவுக்கு முன், பின் ஜெபம்

பயணம், வேலைக்குப் புறப்படுமுன் ஜெபம்

வேலை முடிந்தபின் ஜெபம்

அலுவல் தொடங்கும்போது

உணவுக்கு முன் கேட்கும் ஆசீர்வாதம்

உணவுக்குப் பின் நன்றியறிந்த தோத்திரம்

தினசரி வேலைகளை ஒப்புகொடுக்கும் ஜெபம்

இந்தியாவுக்காக ஜெபம்

நித்திரை ஒழுக்கம்

கடைசி வேண்டுதல்

துவக்க ஜெபம்

தேவ சம்பந்தமான புண்ணியங்களைக் கேட்டு மன்றாட்டு

ஐம்பத்து மூன்று மணி ஜெபமாலை

இரவு செபம்

தொழிலாளியின் ஜெபம்

அர்ச்சியசிஷ்ட அந்தோனியார் சீட்டு

சயன ஆராதனை

தேவ ஸ்துதிகள்

வல்லமை மிக்க செபம்

வெஸ்பர்ஸ் என்னும் மாலை ஜெபம்

கணவன் மனைவியரின் செபம்

முதியோர்களின் செபம்

பஞ்சகாலத்தில் ஜெபம்

படுத்துக்கொண்டு சொல்லும் செபம்

மழைக்காக வேண்டும் ஜெபம்

மிருகங்களுடைய நோய்களுக்காக ஜெபம்

பஞ்சகாலத்தில் வேண்டும் ஜெபம்

பூச்சிகளால் அழிக்கப்படுகிற பயிர்களுக்குத் திருச்சபையால் நியமிக்கப்பட்ட ஜெபம்

பஞ்சம் நீங்க செபம்

மழைக்காக செபம்

சனசமுதாய தீமைகள் நீங்கும்படியாக

வைத்திய ஊழியத்திற்காக செபம்

ஓய்வுநாட் பாடசாலைகளுக்காக செபம்

தினப் பாடசாலைகளுக்காக செபம்

சபை ஐக்கியத்துக்காக செபம்

சாதி வேற்றுமை நீங்க செபம்

உலக சமாதானத்திற்காக செபம்

சுவிசேஷ ஊழியத்துக்காக செபம்

உதவி வேண்டி செபம்

இயேசுவின் பரிசுத்த இரத்தத்தால் கட்டுகளை உடைக்கும் செபம்

பஞ்சகாலத்தில் ஜெபம்

தொழிலாளியின் ஜெபம்

மழைக்காக ஜெபம்

தேர்வு எழுதுவோருக்காக ஜெபம்

அர்ச்சியசிஷ்ட சூசையப்பரிடம் உழைப்பாளியின் செபம்

கட்டுகள் அவிழ செபம்

நம் முன்னோர்களுக்கான செபம்

கர்ப்ப ஸ்தீரிகள் சொல்லும் ஜெபம்

வாழ்க்கைத் துணைக்காக செபம்

வாகன ஓட்டுநரின் செபம்

தாய்மை கொண்ட பெண்கள் செபம்

நன்மரணமடைய சேசுநாதரை நோக்கி செபம்

பீடப்பணியாளர் (ஆல்டர்ஸ் குழந்தைகள்) ஜெபம்

பூச்சிகளால் அழிக்கப்படுகிற பயிர்களுக்காக ஜெபம்

தொழிலாளர் ஜெபம்

பரிசுத்தத்திற்காக இளைஞரின் மன்றாட்டு