புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ உறுதிப்பூசுதல்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


உறுதிப்பூசுதல் பெறுவதற்கு அவசியமான குறைந்த பட்ச அறிவு!
(மனப்பாடம் செய்யப் பட வேண்டியது)

ஜெபங்கள்

பத்துக் கற்பனைகளும், திருச்சபைக் கட்டளைகளும்

ஏழு தேவத் திரவிய அனுமானங்கள்

உறுதிப்பூசுதலின் விளைவுகள்

பரிசுத்த தமத்திரித்துவத்தைப் பற்றிய விசுவாச சத்தியம்

மனிதாவதாரமும், மனித இரட்சணியமும்


உறுதிப்பூசுதல் என்னும் தேவத் திரவிய அனுமானம்
(இந்த இரண்டாம் பிரிவை மனப்பாடம் செய்யத் தேவையில்லை. ஆனால் இதை நன்கு புரிந்து கொள்வது அவசியம்.)

உறுதிப்பூசுதலின் தெய்வீக ஸ்தாபகம்

உறுதிப்பூசுதலின் தன்மை

உறுதிப்பூசுதலை வழங்குபவர்

உறுதிப்பூசுதல் பெறுவதற்கான தகுதிகள்

உறுதிப்பூசுதல் சடங்குகள்

ஞானப் பெற்றோரும், பெற்றோரும்


உறுதிப்பூசுதலுக்கான ஆயத்த ஜெபங்கள்

உறுதிப்பூசுதல் பெறுவதற்கான சரியான மனநிலையைப் பெறுவதற்கான ஆயத்த ஜெபம்

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் ஏழு கொடைகளுக்காக ஜெபம்

இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவரின் பன்னிரண்டு கனிகளைப் பெற ஜெபம்

விசுவாசப் பிரகரணம், நம்பிக்கைப் பிரகரணம், தேவ சிநேகப் பிரகரணம்

உறுதிப்பூசுதல் பெறுமுன் ஜெபம்

வேனி க்ரேயாத்தோர்

உறுதிப்பூசுதலின் சடங்கு முறை.இந்த புத்தகம் நமது இணையத்தில் வெளிவர உதவிய தூத்துக்குடி சகோ.ரோஜர் மொந்த்தினி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...