✠ கன்னி மரியாயின் மந்திரமாலை

மகாப் பரிசுத்த கன்னி மரியாயின் மந்திரமாலை

முன்னுரை

அர்ச். சாமிநாதர் மூன்றாம் தவச்சபையினரின் கவனத்திற்கு

நம் பரிசுத்த தந்தை அர்ச். சாமிநாதரை நோக்கி ஜெபம்

பரிசுத்த கன்னிமரியாயின் மந்திரமாலை ஜெபிக்கும்முன் ஜெபம்

94-ம் சங்கீதம்

8, 18, 23-ம் சங்கீதம்

முதல், இரண்டாம், மூன்றாவது வாசகம்

நன்றிப் பாடல்

92, 99, 62-ம் சங்கீதம்

மூன்று இளைஞர்களின் சங்கீதம்

148-ம் சங்கீதம்

சிறு வாசகம் (சர்வப் பிரசங்கி 24:23)

சக்கரியாஸின் சங்கீதம்

(கீழ்க்கண்ட பாடல்களும், ஜெபங்களும் அந்தந்தக் காலங்களுக்கேற்ப மாறுபடும்.)

          சுத்திகரத்திருநாளிலிருந்து உயிர்ப்பு ஞாயிறு வரை

          ஆகமனக் காலம் முழுவதும்

          கிறீஸ்துமஸ் திருநாளிலிருந்து சுத்திகரத் திருநாள் வரை

          உயிர்ப்பு ஞாயிறிலிருந்து தமத்திரித்துவ ஞாயிறு வரை

          தமத்திரித்துவ ஞாயிறிலிருந்து ஆகமன காலம் வரை

திருநாள் நினைவு ஜெபங்கள்

முதற் கணித ஜெபம்

119, 120, 121ம் சங்கீதம்

சிறு வாசகம் (சர்வப் பிர. 24:14)

மூன்றாம் கணித ஜெபம்

122, 123, 123ம் சங்கீதம்

சிறு வாசகம் (சர்வப் பிரசங்கி 24:15)

ஆறாம் கணித ஜெபம்

125, 126, 127ம் சங்கீதம்

சிறு வாசகம் (சர்வப் பிரசங்கி 24:16)

ஒன்பதாம் கணித ஜெபம்

128, 129, 130ம் சங்கீதம்

சிறு வாசகம் (சர்வப் பிரசங்கி 24:17-18)

109, 112, 121,126, 147ம் சங்கீதம்

சமுத்திரத்தின் நட்சத்திரமே - கீதம்

மரியாயின் கீதம் (லூக். 1:46-55)

ஆரம்ப வாக்கியமும், ஜெபமும்

சயன ஆராதனை

131, 132, 133ம் சங்கீதம்

சிறு வாசகம் (சர்வப்பிரசங்கி 24:24)

சிமையோனின் பாடல் (லூக். 2:29-32)

கிருபை தயாபப் பாடல், திருச்சபையின் ஒளி பாடல்

மந்திரமாலைக்குப் பின் ஜெபம்

நான்கு கடைசிக் காரியங்கள்

நீர் மாசணுகாதவள்

அர்ச். சாமிநாதரின் இறுதி உயில்

நமது தந்தை முத்திப்பேறு பெற்ற அர்ச். சாமிநாதருக்கு வழிபாட்டு ஜெபங்கள்

          அர்ச். சாமிநாதர் பாடல்

          முத். சாக்ஸனி ஜோர்டான் என்பவர் அர்ச். சாமிநாதரிடம் செய்த ஜெபம்

          அர்ச். சாமிநாதர் பிரார்த்தனை

          அர்ச். சாமிநாதர் ஜெபம்

அர்ச். சாமிநாதர் மூன்றாம் தவச் சபையினருக்குரிய முக்கிய விதிமுறைகள்
நன்றி...

இந்த புத்தகம் இணையத்தில் வெளிவர நிதி உதவி: Dr. Mouna Panneer Selvam, USA.