✠ கத்தோலிக்கம் நம் பெருமை

Thanks: ஆசிரியர் திரு.தனராஜ் ரொட்ரிகஸ். வாழும்  ஜெபமாலை இயக்கம்.

கடவுள் ஒருவரே! அவர் யார்? யார் உண்மைக் கடவுள்?

எது திருச்சபை?

நாங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம். நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு விட்டீர்களா?

மாதாவின் வேறு பிள்ளைகள்

குழந்தை / முழுக்கு ஞானஸ்நானம்

விக்ரக ஆராதனை

பைபிளும், அதைப் படிக்கும் முறையும்

திருப்பலி

மாதா யார்?

யார் என் தாய்?

அருள் நிறை மந்திரத்தின் அழகு

குடும்ப ஜெபமாலை

பரிகாரம் இல்லையெனில் பரிதாபம்

முதல் வெள்ளி, முதல் சனி பக்தி

நரகம்

புனிதர்களின் வழி ஜெபித்தல்

பாவசங்கீர்த்தனம்

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம்

உத்தரியம்

சிந்தனைக்குச் சில...

கத்தோலிக்கத் திருச்சபைக்கான பிரார்த்தனை.

மரணத் தருவாயில் இருப்பவர்களுக்கு மிகப் பலனுள்ள மூன்று ஜெபங்கள்!
✍ கத்தோலிக்கக் கட்டுரைகள்