இஸ்பிரீத்துசாந்து சர்வேசுரன்

இஸ்பிரீத்துசாந்துவாகிய சர்வேசுரனின் பிரார்த்தனை

இஸ்பிரீத்து சாந்து மந்திரம்

பரிசுத்த ஆவியின் திருநாளன்று சொல்லத்தகும் செபம்

சுருக்கமான இஸ்பிரீத்து சாந்து செபம்

பரிசுத்த ஆவிக்கு மன்றாட்டு

பரிசுத்த ஆவியிடம் நம்மை ஒப்புவிக்கும் செபம்

தீய ஆவியின் அனைத்து மாயைகளில் இருந்தும் விடுபட பரிசுத்த ஆவியிடம் செபம்

துறவறத்தாரின் ஆன்ம நலன்களுக்காக பரிசுத்த ஆவியாரிடம் செபம்

குழந்தைகளை பரிசுத்த ஆவியின் அருட்காவலில் ஒப்படைக்கும் செபம்

குடும்பங்களில் சமாதானமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவ பரிசுத்த ஆவியாரிடம் செபம்

ஆன்ம வலிமைக்காக பரிசுத்த ஆவியிடம் செபம்

பரிசுத்த ஆவியானவரில் நம்மைப் புதுப்பிக்கும் தியானம்

பரிசுத்த ஆவியாரின் நவநாள் செபம்

பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட செபம்

பரிசுத்த ஆவியின் திருக்கொடைகளுக்காக நன்றி செபம்

பரிசுத்த ஆவியாரிடம் தியான செபம்

பயனுள்ள கருவியாய்ப் பயன்படுத்த பரிசுத்த ஆவியாரிடம் செபம்

பரிசுத்த ஆவியாரிடம் புனித அகுஸ்தினார் செபித்த செபம்

பரிசுத்த ஆவியின் ஜெபமாலை