அர்ச்சியசிஷ்டர்கள் செபங்கள்

அர்ச். அக்குயினாஸ் தோமையார்

                         நன்மை வாங்கிய பின் அர்ச். அக்குயினாஸ் தோமையாரின் ஜெபம்


அர்ச். அருளப்பர்

                         அப்போஸ்தலரும், சுவிசேஷகருமான அர்ச்சியசிஷ்ட அருளப்பர் ஜெபம்


அர்ச். அருளானந்தர்

                         அர்ச். அருளானந்தர் நவநாள் ஜெபம்

                         வேதசாட்சியான அர்ச். அருளானந்தர் பிரார்த்தனை


அர்ச். அவிலா தெரேசம்மாள்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட அவிலா தெரேசம்மாளுக்கு ஜெபம்


அர்ச். அன்னம்மாள்

                         அர்ச். அன்னம்மாளை நோக்கி ஜெபம்


அர்ச். ஆக்னசம்மாள்

                         வேதசாட்சியான அர்ச். ஆக்னசம்மாளை  நோக்கி நவநாள் ஜெபம்


அர்ச். ஆரோக்கியநாதர்

                         அர்ச். ஆரோக்கியநாதரைப் பார்த்து வேண்டிக்கொள்ளும் ஜெபம்

                         அர்ச். ஆரோக்கியநாதர் ஐந்து மன்றாட்டு

                         கொள்ளைநோய் அல்லது விஷபேதி காலத்தில் செபிக்கும் ஜெபம்

                         அர்ச். ஆரோக்கியநாதர் பிரார்த்தனை


அர்ச். இஞ்ஞாசியார்

                         அர்ச். இஞ்ஞாசியாரை நோக்கி செபம்

                         அர்ச். இஞ்ஞாசியார் செய்த ஜெபம்

                         அர்ச். இஞ்ஞாசியார் பிரார்த்தனை


அர்ச். இராயப்பர்

                         அர்ச். இராயப்பருக்குச் ஜெபம்


அர்ச். குழந்தை சேசு தெரசம்மாள்

                         அர்ச். குழந்தை சேசு தெரசம்மாள் ஜெபம்

                         அர்ச். குழந்தை சேசுவின் தெரசம்மாள் பேரில் நவநாள் ஜெபம்

                         அர்ச். குழந்தை  சேசுவின் தெரசம்மாள் பிரார்த்தனை


அர்ச். சந்தியாகப்பர்

                         அர்ச். சந்தியாகப்பர் நவநாள் ஜெபம்

                         அர்ச். சந்தியாகப்பர் பிரார்த்தனை


அர்ச். சவேரியார்

                         தவறாது அனுகூலம் தரும் அர்ச். சவேரியாருடைய நவநாள் ஜெபம்

                         அஞ்ஞானிகள் மனந்திரும்புவதற்காக அர்ச். சவேரியார் உண்டாக்கின ஜெபம்

                         அர்ச். சவேரியார் பிரார்த்தனை


அர்ச். சியென்னா கத்தரினம்மாள்

                         அர்ச்.சியென்னா கத்தரினம்மாள் கீதம்


அர்ச். சின்னப்பர்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட சின்னப்பர் மனந்திரும்பிய திருநாள் ஜெபம்


அர்ச். செசீலியம்மாள்

                         அர்ச். செசீலியம்மாளை நோக்கி ஜெபம்


அர்ச். செபஸ்தியார்

                         அர்ச். செபஸ்தியாரின் பாதுகாவலைத் தேடும் ஜெபம்

                         அர்ச். செபஸ்தியாருக்கு 7 மன்றாட்டு

                         அர்ச். செபஸ்தியாரை நோக்கிச் ஜெபம்

                         அர்ச். செபஸ்தியார் பிரார்த்தனை


அர்ச். ஞானப்பிரகாசியார்

                         அர்ச். ஞானப்பிரகாசியார் மூலம் கேட்கும் ஆறு மன்றாட்டுக்கள்

                         அர்ச். ஞானப்பிரகாசியாரை நோக்கி கற்பென்கிற புண்ணியத்தைக் கேட்கும் ஜெபம்

                         அர்ச். ஞானப்பிரகாசியார் பிரார்த்தனை


அர்ச். தமதிரித்துவம்

                         அர்ச். தமதிரித்துவத்தின் பிரார்த்தனை


அர்ச். திருக்குடும்பம்

                         திருக்குடும்பத்தின் பிரார்த்தனை

                         திருக்குடும்பத்தை நோக்கி ஜெபம்


அர்ச். தோமையார்

                         அப்போஸ்தலரான அர்ச். தோமையாருக்கு ஜெபம்

                         அர்ச். தோமையார் பிரார்த்தனை


அர்ச். பார்பரம்மாள்

                         அர்ச். பார்பரம்மாள் ஜெபம்


அர்ச். பிரான்சிஸ் அசிசியார்

                         ஐந்து காய வரம் பெற்ற அர்ச். பிரான்சிஸ் அசிசியார் பிரார்த்தனை


அர்ச். பிலோமினம்மாள்

                         அர்ச். பிலோமினம்மாள் ஜெபம்

                         அர்ச். பிலோமினம்மாளின் பக்தி முயற்சிகள்

                         அர்ச். பிலோமினம்மாளுக்கு நவநாள் ஜெபம்

                         அர்ச். வியான்னி அருளப்பரால் இயற்றப்பட்ட அர்ச். பிலோமினம்மாள் பிரார்த்தனை

                         அர்ச். பிலோமினம்மாள் கயிறு அணியும் ஜெபம்

                         “வாழும் ஜெபமாலை” பத்துமணி ஜெபத்துக்கு முன் சொல்லும் ஜெபம்

                         அர்ச். பிலோமினம்மாளின் 13 மணி ஜெபமாலை


அர்ச். பொனவெந்தூர்

                         அர்ச். பொனவெந்தூரின் நன்றியறிதல் ஜெபம்


அர்ச். மரிய மதலேனம்மாள்

                         அர்ச். மரிய மதலேனம்மாளை நோக்கி ஜெபம்

                         அர்ச். மரிய மதலேனம்மாள் பிரார்த்தனை


அர்ச்சியசிஷ்ட மாசில்லாத குழந்தைகள்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட மாசில்லாத குழந்தைகளின்  பிரார்த்தனை


அதிதூதரான அர்ச். மிக்கேல் அதிதூதர்

                         அர்ச். மிக்கேல் அதிதூதரை நோக்கி ஜெபம்

                         அர்ச். மிக்கேல் சம்மனசானவரை நோக்கி ஜெபம் 

                         அர்ச்சியசிஷ்ட மிக்கேல் சம்மனசு சங்காரமாலை

                         அதிதூதரான அர்ச். மிக்காயேலின் பிரார்த்தனை


அர்ச். யூதா ததேயு

                         அப்போஸ்தலரான அர்ச். யூதா ததேயு ஜெபம்


அர்ச். ரீத்தம்மாள்

                         அர்ச். ரீத்தம்மாளை நோக்கி ஜெபம்

                         அர்ச். ரீத்தம்மாள் பிரார்த்தனை


அர்ச். லூசியா

                         அர்ச். லூசியாவின் ஜெபம்

                         அர்ச்சியசிஷ்ட லூசியாள் பிரார்த்தனை


அர்ச். வனத்துச் சின்னப்பர்

                         அர்ச். வனத்துச் சின்னப்பர் பிரார்த்தனை