🔔 உத்தரியம்


உத்தரியம் அணிவோம். அன்னையின் பாதுகாவலை பெற்றுக்கொள்வோம்!

நாம் ஏன் உத்தரியம் அணிய வேண்டும்?

பாவ வாழ்வில் இருந்து மனம் திரும்பி உத்தரிய மாதாவின் வாயிலாக நல்ல பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து மரித்த பெண்மணி.

உத்தரியத்திற்கான வத்திக்கானின் அங்கீகாரம்!

புனிதர்களின் உத்தரிய பக்தி

உத்தரியம் சாத்தானுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு கேடயம்

பாவத்தில் வாழ்ந்த மனிதனை அவனது இறப்பின் வேளையில் மனமாற்றம் அடைய உதவிய அன்னையின் உத்தரியம்.

புனித சைமன் ஸ்டாக்கிற்கு அன்னையின் காட்சி.

உத்தரியத்தின் பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாறு!

உத்தரியத்தின் வாயிலாக கடலின் கடும் சீற்றத்தில் இருந்து காப்பற்றப்பட்ட கப்பலும் மனம் மாறிய பிரிவினை சபை போதகரும்.

தொடர்வண்டி விபத்தில் சிக்கிய இளைஞன்!

இரண்டு உயிர்களை காப்பாற்றிய உத்தரியம்!

அர்ப்பணிப்பிற்கான அழைத்தல்!

மரண வேளையில் மனமாற்றத்திகு உதவிய உத்தரியம்!

உத்தரியத்திகான சனிக்கிழமை சலுகை!

உத்தரிய பக்தியினால் காப்பற்றப்பட்ட துறவி!

மரண வேளையில் நமக்காக கடவுளிடம் பரிந்து பேச நமது காவல் தூதரை உதவிக்கு அழைக்கும் செபம்!

தூய கார்மேல் அன்னை  Our lady of Mount Carmel.

கார்மெல் மாதா உத்தரியத்தின் புதுமைகள்!

சாத்தானை அச்சுறுத்தும் உத்தரியம்!

மாதாவின் பாதுகாப்பு உடனடியாக கிடைக்க ஒரே வழி உத்தரியம் அணிவதுதான்!

உத்தரியம் அணிவிக்கப்பட சொல்ல வேண்டிய ஜெபங்கள்!