✠ தூய லொயோலா இஞ்ஞாசியார் 500 வினா-விடைத் தொகுப்பு

இந்த புத்தகத்தை இணையத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த முனைவர் ம.ஸ்டீபன் மிக்கேல் ராஜ் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள், தமிழாசிரியர், தே பிரித்தோ மேனிலைப்பள்ளி, தேவகோட்டை-630303, சிவகங்கை மாவட்டம்.


புத்தகக் குறிப்பு

வாழ்த்துரை

அணிந்துரை

வினா-விடைகள் 01 முதல் 50 வரை.

வினா-விடைகள் 51 முதல் 100 வரை.

வினா-விடைகள் 101 முதல் 150 வரை.

வினா-விடைகள் 151 முதல் 200 வரை.

வினா-விடைகள் 201 முதல் 250 வரை.

வினா-விடைகள் 251 முதல் 300 வரை.

வினா-விடைகள் 301 முதல் 350 வரை.

வினா-விடைகள் 351 முதல் 400 வரை.

வினா-விடைகள் 401 முதல் 450 வரை.

வினா-விடைகள் 451 முதல் 500 வரை.

தூய பிரான்சிஸ் சவேரியார் வாழ்க்கைச் சுவடுகள்

பின்னிணைப்பு : தமிழ்நாட்டில் இயேசுசபை

தமிழக இயேசுசபை நிறுவனங்களில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் சிலர்

இயேசுசபையினரின் பணிகள்

இயேசு சபை குருத்துவப் பயிற்சி நிலைகள்

தமிழக இயேசு சபைக் கல்வி நிறுவனங்கள்

தூய இஞ்ஞாசியார் செபம்