திவ்விய நற்கருணை செபங்கள்

தேவ நற்கருணை ஆசீர்வாதங் கொடுக்கிறபோது வேண்டிக் கொள்ளும் ஜெபம்

திவ்விய சற்பிரசாதத்திற்கு நிந்தைப் பரிகார ஜெபம்

திவ்விய சற்பிரசாத சந்நிதியில் காலை ஜெபம்

திவ்விய சற்பிரசாத சந்நிதியில் மாலை ஜெபம்

திவ்விய சற்பிரசாத சந்நிதியில் கால் மணித் தியானம்

திவ்விய சற்பிரசாத நேசம்

தேவ நற்கருணையின் சன்னிதியில் வேண்டுதல்

24 ஆராதனைப் பிரகரணங்கள்

திவ்விய நற்கருணை ஆசிர்வாதம் முடிந்தபின் சொல்லும் தேவ ஸ்துதிகள்

திவ்விய நற்கருணை வாங்கினபின் அடையத்தக்க பரிபூரண பலனுள்ள ஜெபம்

பூசைக்குப் பின் பரிகார ஜெபம்

இன்று உலகில் நிறைவேறும் சகல திவ்விய பலி பூசைகளையும் ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

அர்ச். பொனவெந்தூரின் நன்றியறிதல் ஜெபம்

அநுதினம் திவ்விய நன்மை வாங்கும் பக்தியை மூட்ட பரிசுத்த கன்னி மரியாயிடம் வேண்டும் ஜெபம்

திவ்விய நற்கருணை வாங்கியபின் நன்றியறிதல் ஜெபங்கள்

திவ்விய நற்கருணை வாங்க ஆயத்தம்

தேவ நற்கருணை உட்கொள்ளுமுன் ஜெபம்

நன்மை உட்கொண்டபின் ஜெபம்

சற்பிரசாதத்திற்கு (திவ்விய நற்கருணைக்கு) முன்பாக சொல்லத்தகும் செபம்

அனுதின நிந்தைப் பரிகார செபம்

திவ்ய நற்கருணைக்கு நிந்தைப் பரிகார ஜெபம்

திவ்ய நற்கருணைக்கு ஆராதனை

திவ்விய நற்கருணைக்கு ஆயத்த ஜெபம்