✠ ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசங்கம்

ஆகமன காலத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

ஆகமன காலத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

ஆகமன காலத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

ஆகமன காலத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

கிறீஸ்துமஸ் திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்

கிறீஸ்துமஸ் திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

நமதாண்டவரின் விருத்தசேதனத் திருநாளுக்கானப் பிரசங்கம்

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப் பின் வரும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப் பின் வரும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப் பின் வரும் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப் பின் வரும் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப் பின் வரும் ஐந்தாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

சப்தரிகை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

சடிகை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

பஞ்சுகை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

தபசு காலத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

தபசுகாலத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

தபசுகாலத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

தபசுகாலத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான பிரசங்கம்

ஆண்டவரின் பரிசுத்தப் பாடுகளின் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப்பிரசங்கம்

குருத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப்பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் உயிர்த்தத் திருநாளுக்கான தியானப்பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் உ யிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் உ யிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் உ யிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் உ யிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் உ யிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஐந்தாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் பரலோகத்திற்கு ஆரோகணமான திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய கர்த்தர் பரலோகத்திற்கு ஆரோகணமான திருநாளுக்குப் பின் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்
திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவரின் திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்

மகா பரிசுத்த தமதிரித்துவ சர்வேசுரனின் திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 2-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 3-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 4-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 5-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 6-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 7-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 8-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 9-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 10-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 11-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 12-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 13-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 14-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 15-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 16-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 17-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 18-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 19-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 20-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 21-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 22-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 23-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 24-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 25-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்

திவ்ய இஸ்பிரீத்து சாந்துவானவர் திருநாளுக்குப் பின்வரும் 26-வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான தியானப் பிரசங்கம்


மகா பரிசுத்த பிதாப்பிதாவான அர்ச்.சூசையப்பர் திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்

மகா பரிசுத்த வியாகுலமாதாவின் மீதான தியானப் பிரசங்கம்

மங்கள வார்த்தை திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்

மகா பரிசுத்த தேவநற்கருணை திருநாளுக்கான தியானப் பிரசங்கம்
மகா பரிசுத்த தேவமாதாவின் மங்கள வார்த்தைத் திருநாளுக்கான நவநாள் ஜெபம்

ஆண்டவருடைய திருத்தோள் காயத்தின் பேரில் ஜெபம்

ஆண்டவருடைய மகா பரிசுத்த காயங்களின் ஜெபமாலை

மகா பரிசுத்த விலைமதியாத திவ்ய திரு இரத்தத்தின் ஜெபமாலை