🔔 நவநாள் பக்தி முயற்சி

சேசுவின் திரு இருதய நவநாள் ஜெபம்

சுவாமி பிறந்த திருநாளுக்கு நவநாள் ஜெபம்

சேசுவின் இரக்கத்தின் திருநாளுக்கு நவநாள்

சேசுவின் இரக்கத்தின் நவநாள் ஜெபங்கள்

சதா சகாய மாதா நவநாள் ஜெபம்

நவவிலாச சம்மனசுகளுக்காக ஜெபம்

அர்ச். பிலோமினம்மாளுக்கு நவநாட் செபம்

அர்ச். சவேரியாருடைய நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். அருளானந்தர் நவநாள் ஜெபம்

வேதசாட்சியான அர்ச். ஆக்னசம்மாள் நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். குழந்தை சேசு தெரசம்மாள் பேரில் நவநாள் ஜெபம்

திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதா ஜெபம்

நவநாள்  மன்றாட்டுகள் 

அர்ச். சந்தியாகப்பர் நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள்

               1 ம் ஜெபம்

               2 ம் ஜெபம்

               3 ம் ஜெபம்

               4 ம் ஜெபம்

               5 ம் ஜெபம்

               6 ம் ஜெபம்

               7 ம் ஜெபம்

               8 ம் ஜெபம்

               9 ம் ஜெபம்


லூர்து மாதாவுக்கு நவநாள்.தேவநற்கருணைக்கு நவநாள்