அர்ச். சூசையப்பர் செபங்கள்

அர்ச்சியசிஷ்ட சூசையப்பருக்கு செபம்: (வல்லமைமிகு செபம்.)

பாப்பரசர் 13-ம் சிங்கராயர் அர்ச்சியசிஷ்ட சூசையப்பர் பேரில் செய்த செபம்

அனுகூலமடைய அர்ச்சியசிஷ்ட சூசையப்பரைப் பார்த்து  செபம்

அர்ச். சூசையப்பரைக் குறித்து ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பருக்குத் தன்னை முழுதும் ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பரைக் குறித்து சுகிர்த மன்றாட்டு

அர்ச். சூசையப்பரின் ஏழு வியாகுலங்களையும் ஏழு சந்தோஷங்களையும் குறித்துக் கேட்கும் மன்றாட்டு

நல்ல மரணமடைவதற்கு அர்ச். சூசையப்பரைப் பார்த்து வேண்டிக் கொள்ளுகிற ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் பிரார்த்தனை

அர்ச். சூசையப்பருக்குத் தோத்திரப் பாடல்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 1 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 2 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 3 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 4 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 5 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 6 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 7 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 8 ம் ஜெபம்

அர்ச். சூசையப்பர் நவநாள் - 9 ம் ஜெபம்