🔔 கத்தோலிக்கக் குடும்பம்
திருமணம்-குடும்பம் பற்றிய திருச்சபையின் போதனை


கிறிஸ்தவ திருமணத்தின் இயல்பும் அதன் நோக்கமும்

புத்திர சந்தானம்

பிரமாணிக்கம்

திருவருட் சாதனம்

கிறிஸ்தவ திருமணத்தினதும் குடும்ப வாழ்வினதும் புனரமைப்பு

கிறிஸ்தவ குடும்பத்தின் கல்விப் பணி

கிறிஸ்தவ குடும்பத்தின் புனிதப்படுத்தும் பணி

கிறிஸ்தவ குடும்பம் இறை மக்களுக்கு ஆற்றும் பணி

இன்றைய உலகில் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தின் பணி

கிறிஸ்தவ திருமணம், கிறிஸ்தவ குடும்ப வாழ்வு, அப்போஸ்தலம் என்பதற்கு ஆயத்தம்

கிறிஸ்தவ குடும்பங்களின் சிறந்த மாதிரிகை - திருக்குடும்பம்