சேசுநாதரின் திரு இருதய பக்தி

திரு இருதய அரசாட்சியை நிறுவும் சடங்கு முறை

சேசுவின் திரு இருதயத்தின் 12 வாக்குறுதிகள்

சேசுவின் திரு இருதயத்துக்கு குடும்பத்தை ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்

சேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு நவநாள் ஜெபம்

அர்ச். பாப்பானவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேசுவின் திரு இருதயத்துக்கு  நிந்தைப் பரிகாரச் ஜெபம்  (11-ம் பத்திநாதர்)

சேசுகிறீஸ்துநாதருடைய திவ்விய இருதயத்திற்குச் செய்யப்படுகிற நிந்தை அவமானங்களுக்குப் பரிகார ஜெபம் 

சகலத்திலும் இராஜாவாகிய  கிறீஸ்து  நாதருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிற ஜெபம்

11-ம் பத்திநாதர் பாப்பானவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேசுநாதருடைய திரு இருதயத்திற்கு மனுக்குலத்தை ஒப்புக்கொடுக்கிற ஜெபம்

சேசுநாதருடைய திரு இருதயத்துக்குத்  தங்கள் குடும்பங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிற ஜெபம்

சேசுநாதருடைய திரு இருதயத்துக்குத் தன்னை முழுவதும் ஒப்புக் கொடுக்கும் ஜெபம்

சேசுவின் திரு இருதயத்தை நோக்கி மன வல்லப ஜெபம்

சேசுநாதருடைய திரு இருதயத்தின் மந்திரமாலை

சேசுநாதருடைய திரு இருதயத்தின் பிரார்த்தனை

சேசுநாதருடைய திரு இருதயத்தின் ஜெபமாலை

சேசுநாதருடைய திருநாமத்தின் பிரார்த்தனை