✠ 33 நாள் முழு அர்ப்பணம்


அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் வழி அன்னை மரியாயிக்கு முழு அர்ப்பணம்

  முகவுரை - அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் 

1-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

2-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

3-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

4-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

5-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

6-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

7-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

8-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

9-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

10-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

11-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

12-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  முதல் வாரம்

 13-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 14-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 15-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 16-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 17-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 18-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 19-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  இரண்டாம் வாரம்

 20-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 21-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 22-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 23-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 24-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 25-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 26-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  மூன்றாம் வாரம்

 27-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 28-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 29-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 30-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 31-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 32-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 33-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  முழு அர்ப்பணம் செய்யும் முறை

மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983