புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ 33 நாள் முழு அர்ப்பணம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் வழி அன்னை மரியாயிக்கு முழு அர்ப்பணம்

  முகவுரை - அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் 

1-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

2-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

3-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

4-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

5-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

6-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

7-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

8-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

9-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

10-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

11-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

12-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  முதல் வாரம்

 13-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 14-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 15-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 16-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 17-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 18-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 19-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  இரண்டாம் வாரம்

 20-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 21-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 22-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 23-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 24-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 25-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 26-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  மூன்றாம் வாரம்

 27-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 28-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 29-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 30-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 31-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 32-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 33-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  முழு அர்ப்பணம் செய்யும் முறை

மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983