© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ 33 நாள் முழு அர்ப்பணம்

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் வழி அன்னை மரியாயிக்கு முழு அர்ப்பணம்

  முகவுரை - அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் 

1-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

2-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

3-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

4-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

5-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

6-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

7-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

8-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

9-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

10-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

11-ம் நாள் அர்ப்பணம் 

12-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  முதல் வாரம்

 13-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 14-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 15-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 16-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 17-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 18-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 19-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  இரண்டாம் வாரம்

 20-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 21-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 22-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 23-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 24-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 25-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 26-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  மூன்றாம் வாரம்

 27-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 28-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 29-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 30-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 31-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 32-ம் நாள் அர்ப்பணம்

 33-ம் நாள் அர்ப்பணம்

  முழு அர்ப்பணம் செய்யும் முறை