🔔 உத்தரிக்கிற ஸ்தலம், மோட்சம்

மோட்ச மகிமை!மெலானிக்குக் காட்டப்பட்ட உத்தரிக்கிற ஸ்தலக் காட்சி!

தகுந்த ஆராதனையோடு திவ்விய நற்கருணை உட்கொள்வது!

சாவுக்குப் பின் மூன்று ஸ்தலம் உண்டு!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் இருக்கிறது சத்திய விசேஷமாம்!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் உண்டு - திருச்சபையின் சத்திய விசுவாசம்!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் உள் நியாயங்களினால் காணப்படுகிற சத்தியம்!

உத்தரிப்பு ஸ்தல ஆத்துமத்தின் கெஞ்சல், ஏக்கம்!

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களின் உள்ளத்தை நொறுக்கும் வேதனை!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்து வேதனை ஏன் கடுமையாக உள்ளது?

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் உள்ளது உண்மையா?

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தில் ஆன்மாக்கள் எத்தனை காலம் இருக்க வேண்டும்?

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தில் ஏன் நீண்டகால வேதனை?

உலக முடிவு நாள் வரை கூட உத்தரிப்பு ஸ்தல வேதனை!

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்காக ஏன் செபிக்க வேண்டும்?

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்கு உதவி செய்வதை கடவுள் விரும்புகிறார்!

உத்தரிப்பு ஆன்மாக்கள் ஆயிரம் மடங்காக நமக்குத் திருப்பிச் செலுத்துவர்.

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்கள் நமது உத்தரிப்புக் கடனைக் குறைப்பார்கள்.

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்கு நாம் எவ்வாறெல்லாம் உதவி செய்யலாம்?

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்கான உதவிகள்!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்து வேதனைகளுக்கு ஆளாகாதபடி இவ்வுலகில் ஆன்மாக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பரிசுத்த தன்மை…

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -1 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -2  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -3  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -4  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -5  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -6 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -7  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -8  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -9  :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -10 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -11 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -12 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -13 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -14 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -15 :

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் -16 :
பரிசுத்த அந்தஸ்தில் மரிக்கும் ஆத்துமத்தின் பாக்கிய நிலை : நேரடி மோட்சம்!

உத்தரிக்கிறஸ்தலத்தின் வழியாக: காத்திருத்தலின் ஏக்க நிலை!