புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ கடவுளும் நாமும்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


Imprimatur: 
+ JAMES MENDONCA
BISHOP OF TIRUCHIRAPALLI
1965

பிரிவு 1

0. நாம்

1. மனிதன் 

2. பிறப்பு

3. ஆதி மனிதன் 

4. ஆன்மா 

5. புத்தி 

6. மனசாட்சி 

7. அறியாமை

8. தேவ வெளியீடு 

9. கடவுளின் பிரதிநிதிகள் 

10. உண்மை 

11. சத்தியம் 

12. பொய் சாட்சி 

13. வீண் தீர்மானம் 

14. புறணி

15. மனது 

16. தீமை 

17. பாவம் 

18. ஆசாபாசம்

19. வாக்கு செயல், ரூபிகரம் (கற்பனாசக்தி)பிரிவு 2

1. குணபான்மை -அதன் பொருள், அதன் மதிப்பு 

2. குணபான்மையின் வகைகள் 

3. குணபான்மையின் சிறப்பு 

4. குணபான்மையை அடைதல் 

5. குணபான்மையின் தொகுதி அமைப்பு புண்ணியப் பொதுக்கொள்கைகள்

6. பிறர் சிநேகம்

7. கருணையுடைமை

8. திடம் அல்லது தைரியம் 

9. மிதம் அல்லது மட்டாயிருத்தல்

10. மிதமுடைமை 

11. தன்னலம் மறத்தல் 

12. சிறந்த ஒழுங்கு 

13. விரோதமான தீய குணங்கள் 

14. தீய குணபான்மை ஏற்படுவது 

15. அகங்காரம் அல்லது தற்பெருமை 

16. தலையான குற்றங்கள் 

17. வேறு சில பழக்கங்கள் 

18. நற்குணபான்மையின் வளர்ச்சி விசேஷ புண்ணியங்கள் 

19. நல்லது. மேலானது, சிறந்தது 

20. முயற்சியின் பலன்
பிரிவு 3

கடவுள்

இறைவன் நம்மைப் படைத்தவர் 

இறைவன் நம்மைக் காப்பவர் 

ஆராதனை வணக்கம்

நினைவு 

வாக்கு 

செயல் அல்லது கிரிகை 

இறைவன் நமது தீர்வையாளர் 

சாவு 

மறுமை வாழ்வு

அனுதினம் சொல்லவேண்டிய ஜெபம்.நன்றி...

இந்த புத்தகம் இணையத்தில் வெளிவர நிதி உதவி: Dr. Mouna Panneer Selvam, USA.