🔔 திவ்விய நற்கருணை

நற்கருணை அற்புதங்கள் - விளக்கம்

லான்சியானோவில் நடந்த நற்கருணைப் புதுமை!

புறமத பிரபு மனந்திரும்பின புதுமை!

போல்ஸினா- அர்வியட்டோ (Bolseno-Orvieto)!

சேன்றரம் (Santarem), போர்ச்சுக்கல்!

ப்ளானட் (Blanot), ஃப்ரான்ஸ் 1331!

பிற நற்கருணைப் புதுமைகள்!

சிறு அதிபதி ரோமைச்சக்கரவர்த்தியான புதுமை!

திவ்விய நற்கருணையை கழுதை வணங்கிய புதுமை!

நற்கருணைப் பேழை எரியாத புதுமை!

திவ்ய நற்கருணையை கரங்களில் வாங்கலாமா?

திவ்விய நற்கருணையின் புனிதம்!

திவ்ய அப்பத்திலே சேசுநாதருடைய இரத்தம் உண்டு!

இதோ! நான் உலக முடிவுவரை எந்நாளும் உங்களோடு இருக்கிறேன்!

நாம் ஏன் திவ்விய நற்கருணையை உண்ண வேண்டும்?

நானே வானினின்று இறங்கிவந்த உயிருள்ள உணவு!

திவ்ய நற்கருணை நாதர்!

திவ்ய நற்கருணை!

நற்கருணையின் கருவூலம் மரியன்னை!

முடிவில்லாத வாழ்வளிக்கும் நிலையான உணவு!

நற்கருணைக்குரிய மரியாதை!

பகை உள்ளத்தோடு நன்மை வாங்கின வியாதிக்காரனுக்கு நேர்ந்த நிர்ப்பாக்கிய மரணம்!

ஒர் கோவேறு கழுதை தேவநற்கருணையை வணங்கியதால் பதிதன் மனந்திரும்பின அற்புதம்!

தேவநற்கருணையில் புனித சவேரியாரிடத்தில் நடந்த புதுமை!

தேவநற்கருணை வாங்கும் ஆசையினால் நடந்த புதுமை!

பாவத்தோடு தேவநற்கருணை வாங்கின அரசனுடையவும் மற்ற அநேகருடையவும் நிர்ப்பாக்கியமான பாவங்கள்!

தேவநற்கருணையில் புனித சவேரியாரிடத்தில் நடந்த புதுமை 2!

பாவத்தோடு நன்மை வாங்கின ஒரு பெண் ஒரு கிணற்றில் அதைப் போட்டதினால் அந்தக் கிணற்றுத் தண்ணீரால் நடந்த புதுமை!

தேவநற்கருணை வாங்கின ஒரு யூதப் பிள்ளை சூளையில் வேகாத புதுமை!

ஒரு ஆற்றில் விழுந்த தேவநற்கருணையை இரண்டு மீன்கள் கொண்டு வந்த அற்புதம்!

பாசாசின் துர்ப்புத்திகளை மறுக்கத் தேவநற்கருணையில் நடந்த புதுமை!

தேவநற்கருணை வாங்க மகா ஆசையாயிருந்த புண்ணியவதிக்கு நடந்த புதுமை!

தேவநற்கருணையை நிஸ்டுரமாய் குத்தின யூதன் வீட்டில் நடந்த புதுமை!

அக்கினி பிரளயத்தில் தேவநற்கருணை காப்பாற்றப்பட்ட புதுமை!

நற்கருணையில் நம் ஆண்டவர் இயேசு!

19 ம் நூற்றாண்டில் திவ்ய நற்கருணை நாதரின் புதுமையும் , திவ்ய நற்கருணை நாதரின் பக்தியும்!

திவ்ய நற்கருணை உட்கொள்வதற்கான ஆசை