✍ தவக்கால சிந்தனைகள்

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 01     தவக்காலம் ஏன்?

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 02     பாவம் என்றால் என்ன?

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 03     இயேசு சுவாமியின் திருப்பாடுகள் உணர்த்துவது என்ன?

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 04     இயேசு நாதர் தீர்ப்பிடப்படுகிறார்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 05     இயேசு நாதர் சுவாமியின் தோளில் சிலுவை.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 06     திவ்ய இயேசுவுக்கு திருச்சிலுவை பரிசு.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 07     முதல் முறை மண்ணை முத்தமிடுகிறார்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 08     தாயும் மகனும் சந்திக்கிறார்கள்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 09     மாபரன் இயேசுவுக்கு சீமோனின் உதவி.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 10     வீரப்பெண் வெரோனிக்கா.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 11     இரண்டாம் முறை தரையில் விழுகிறார்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 12     யூதப்பெண்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறார்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 13     மூன்றாம் முறையாக தரையில் முகம் குப்புற விழுகிறார்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 14     ஆடைகளை களைந்து அவமானப்படுத்துகிறார்கள்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 15     நம் இயேசு தெய்வத்தை சிலுவையில் அறைகிறார்கள்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 16     இயேசு சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 17     பலிப்பொருளின் மடியில் பரிகாரப்பலி.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 18     இயேசு தெய்வத்தை அடக்கம் செய்கிறார்கள்.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 19     நம் அரசரின் சிரசில் முள்முடி.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 20     நாம் தண்டிக்கப்படுவது முறையே.

தவக்கால சிந்தனைகள்     பாகம் - 21     உண்மைக்கு சாட்சியம் கூறுவதே எனது பணி.