🔔 திவ்விய பலிபூசை


சூரியன் உதயந் தொட்டு அஸ்தமன பரியந்தம் நமது நாமகரணஞ் சனங்கள் நடுவில் மகத்தானதாயிருக்கின்றது; எவ்விடத்தும் பலியிடப்பட்டும், நமது நாமத்துக்குச் சுசிகர நிவேதனம் நடந்து வருகின்றது; ஏனெனில், நமது நாமம் சனங்களுக்குள் (அவ்வளவு) சிறந்ததாயிருக்கின்றது என்கிறார் சேனைகளின் ஆண்டவர். (மலாக்கியா ஆகமம் 1:11)
சுசிகர நிவேதனம்--பரிசுத்தமான பலி--திவ்விய பலிபூசையைக் குறிக்கிறது.

ஞாயிற்றுக் கிழமைகளிலும் கடன் திருநாட்களிலும் பூசையில்லாத இடங்களில் சொல்லுகிற பூசை மந்திரம்

இலத்தீன் திருப்பலி

திவ்ய பலி பூசை அர்ச்சிஷ்டவர்களுக்குத் தோத்திரமாக ஒப்புக் கொடுக்கப் படுகிறது.

விசுவாசிகள் பயனுள்ள முறையில் பலிபூசையில் பங்கு பெறும் விதம்

திவ்ய பலி பூசைக்கு முன் ஆயத்த செபம்

திவ்ய பலி பூசைக்கு முன் ஜெபம்

திவ்ய பலி பூசைச் செபங்கள் - தீர்த்தம் தெளித்தல்

திவ்ய பலி பூசையின் சாதாரண பாகம்

சம்மனசுக்களின் கீதம், சுவிசேஷ வாசகம்

விசுவாசப் பிரமாணம்

குரு அப்பத்தை, இரசத்தை ஒப்புக்கொடுத்தல் 

அமைதி மன்றாட்டு, ஞாபகச் செபங்கள்

தேவ வசீகரத்துக்கு முன் செபங்கள்

அப்பத்தை, இரசத்தைத் தேவ வசீகரமாக்குதல்

என்னுடையவும் உங்களுடையவும் பலி
சீமோன் த மோன்போர்ட்

சம்மனசானவரும், ரோஜாக்களும்!

திவ்விய பலிபூசை என்பதென்ன?

திவ்ய திருப்பலி கொண்டாட்டமாக இருக்கமுடியுமா?

திவ்விய பலிபூசையைப் பற்றி அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் கூறியவை:

சம்மனசுக்களும் பூசையும்!

திவ்விய பலிபூசையின்போது அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சி

மனிதர்களில் அதிக மகிழ்ச்சியானவர்களாகிய குருக்கள்!

பதின்மூன்றாம் சிங்கராயரின் பூசை!

பூசையால் மனந்திருப்பப்பட்ட பிறசபை உறுப்பினர்

சுவாமி மத்தேயோக்ராலி!

திருப்பலி என்பது பாவப் பரிகாரப் பலி!

திவ்விய பலிபூசையின் பயன்கள்

பூசை நமக்கு மகிழ்ச்சியான மரணத்தைப் பெற்றுத்தருகிறது

பூசையைத் தவற விடாதீர்கள்!

திருப்பலி கடவுளும், மனிதரும் இணைந்து நடத்தும் கூட்டுச் செயற்பாடு!

ஓர் ஏழைச் சிறுவன் ஆயர், கர்தினால், அர்ச்சியசிஷ்டவராக ஆன விதம்

குருக்கள் - பூமியின் மீதுள்ள தேவதூதர்கள்!

குருக்களுக்கு உதவுபவர்களுக்குக் கடவுள் வெகுமானம் அளிக்கிறார்

பலனுள்ள முறையில் பூசை காணும் விதம்பூசையின்போது ஜெபங்கள்

இதை என் நினைவாகச் செய்யுங்கள்!

தாய் தந்தையர் கவனத்திற்கு!

திவ்விய பலி பூசைகல்வாரிப் பலியே!

திவ்விய பலிபூசையும், உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்களும்!

திருப்பலிக்குச் செல்லும்போது தவிர்க்கப்படவேண்டியவை!

திருவழிப்பாட்டிற்குறிய ஆடைகளின் வண்ணங்கள்.

தெய்வீகத் திருப்பலி!

பீடத்தை முத்தி செய்தல்!

ஆதிக்காலத் திருப்பலி!

திருப்பலி ஒழுங்குமுறைகள்.

திருப்பலி செபங்கள் விவிலியத்தில்!


திவ்விய பலிப்பூசையின் மகத்துவம்

பூசையின் மகத்துவம்

பூசை காணப்போகும் ஒழுங்கு

கோயிலுக்குள்ளே போகிற போது

தீர்த்தத்தைத் தொட்டுச் சிலுவை வரைகிறபோது

பூசைக்கு முன் ஆயத்தச் செபம்

பூசை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டிய கருத்து

பூசை ஒப்புக் கொடுக்கிற செபம்

தீர்த்தம் தெளிக்கிற பொழுது

பூசை ஆரம்பிக்கிறபொழுது

குரு பாவசங்கிர்த்தன மந்திரம் சொல்லுகிற பொழுது

ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் என்கிற மந்திரம் சொல்லுகிறபொழுது

சம்மனசுகள் பாடின தேவஸ்துதி சொல்லுகிற பொழுது

சபை செபம்

நிருபம் வாசிக்கிறபொழுது

சுவிசேஷம் வாசிக்கிறபொழுது

விசுவாச மந்திரஞ் சொல்லுகிற பொழுது

குரு அப்பத்தைக் கையில் ஏந்திக் காணிக்கை கொடுக்கிறபொழுது

குரு பலி ஒப்புக் கொடுக்க ஆயத்தம் செய்கிறபொழுது

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்னும் திருப் புகழ் கூறுகிற பொழுது

பரிசுத்தர் என்கிற மந்திரம் சொன்ன பிறகு

குரு தேவநற்கருணை எழுந்தருளச் செய்கிறபொழுது

குரு தேவ நற்கருணை எழுந்தருளச் செய்த பின்பு

கர்த்தர் கற்பித்த செபம் சொல்லும்போது

பிழை தட்டிக் கொள்ளுகிறபொழுது

தேவநற்கருணையை உட்கொள்ளுகிற போது

குரு கடைசி செபம் சொல்லுகிறபொழுது

குரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறபொழுது

பூசை முடிந்தபின் செபம்

பூசைக்குப் பின் குருவானவர் பீடத்தினடியில் சொல்லும் செபங்கள்