🔔 திவ்விய பலிபூசை


சூரியன் உதயந் தொட்டு அஸ்தமன பரியந்தம் நமது நாமகரணஞ் சனங்கள் நடுவில் மகத்தானதாயிருக்கின்றது; எவ்விடத்தும் பலியிடப்பட்டும், நமது நாமத்துக்குச் சுசிகர நிவேதனம் நடந்து வருகின்றது; ஏனெனில், நமது நாமம் சனங்களுக்குள் (அவ்வளவு) சிறந்ததாயிருக்கின்றது என்கிறார் சேனைகளின் ஆண்டவர். (மலாக்கியா ஆகமம் 1:11)
சுசிகர நிவேதனம்--பரிசுத்தமான பலி--திவ்விய பலிபூசையைக் குறிக்கிறது.

ஞாயிற்றுக் கிழமைகளிலும் கடன் திருநாட்களிலும் பூசையில்லாத இடங்களில் சொல்லுகிற பூசை மந்திரம்

இலத்தீன் திருப்பலி

திவ்ய பலி பூசை அர்ச்சிஷ்டவர்களுக்குத் தோத்திரமாக ஒப்புக் கொடுக்கப் படுகிறது.

விசுவாசிகள் பயனுள்ள முறையில் பலிபூசையில் பங்கு பெறும் விதம்

திவ்ய பலி பூசைக்கு முன் ஆயத்த செபம்

திவ்ய பலி பூசைக்கு முன் ஜெபம்

திவ்ய பலி பூசைச் செபங்கள் - தீர்த்தம் தெளித்தல்

திவ்ய பலி பூசையின் சாதாரண பாகம்

சம்மனசுக்களின் கீதம், சுவிசேஷ வாசகம்

விசுவாசப் பிரமாணம்

குரு அப்பத்தை, இரசத்தை ஒப்புக்கொடுத்தல் 

அமைதி மன்றாட்டு, ஞாபகச் செபங்கள்

தேவ வசீகரத்துக்கு முன் செபங்கள்

அப்பத்தை, இரசத்தைத் தேவ வசீகரமாக்குதல்

என்னுடையவும் உங்களுடையவும் பலி
சீமோன் த மோன்போர்ட்

சம்மனசானவரும், ரோஜாக்களும்!

திவ்விய பலிபூசை என்பதென்ன?

திவ்ய திருப்பலி கொண்டாட்டமாக இருக்கமுடியுமா?

திவ்விய பலிபூசையைப் பற்றி அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் கூறியவை:

சம்மனசுக்களும் பூசையும்!

திவ்விய பலிபூசையின்போது அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சி

மனிதர்களில் அதிக மகிழ்ச்சியானவர்களாகிய குருக்கள்!

பதின்மூன்றாம் சிங்கராயரின் பூசை!

பூசையால் மனந்திருப்பப்பட்ட பிறசபை உறுப்பினர்

சுவாமி மத்தேயோக்ராலி!

திருப்பலி என்பது பாவப் பரிகாரப் பலி!

திவ்விய பலிபூசையின் பயன்கள்

பூசை நமக்கு மகிழ்ச்சியான மரணத்தைப் பெற்றுத்தருகிறது

பூசையைத் தவற விடாதீர்கள்!

திருப்பலி கடவுளும், மனிதரும் இணைந்து நடத்தும் கூட்டுச் செயற்பாடு!

ஓர் ஏழைச் சிறுவன் ஆயர், கர்தினால், அர்ச்சியசிஷ்டவராக ஆன விதம்

குருக்கள் - பூமியின் மீதுள்ள தேவதூதர்கள்!

குருக்களுக்கு உதவுபவர்களுக்குக் கடவுள் வெகுமானம் அளிக்கிறார்

பலனுள்ள முறையில் பூசை காணும் விதம்பூசையின்போது ஜெபங்கள்

இதை என் நினைவாகச் செய்யுங்கள்!

தாய் தந்தையர் கவனத்திற்கு!

திவ்விய பலி பூசைகல்வாரிப் பலியே!

திவ்விய பலிபூசையும், உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்களும்!

திருப்பலிக்குச் செல்லும்போது தவிர்க்கப்படவேண்டியவை!

திருவழிப்பாட்டிற்குறிய ஆடைகளின் வண்ணங்கள்.

தெய்வீகத் திருப்பலி!

பீடத்தை முத்தி செய்தல்!

ஆதிக்காலத் திருப்பலி!

திருப்பலி ஒழுங்குமுறைகள்.

திருப்பலி செபங்கள் விவிலியத்தில்!