பாத்திமா செபங்கள்.

பாத்திமா சம்மனசின் செபம்:

என் தேவனே உம்மை விசுவசிக்கிறேன், உம்மை ஆராதிக்கிறேன், உம்மை நம்புகிறேன், உம்மை நேசிக்கிறேன், உம்மை விசுவசியாதவர்களுக்காகவும், உம்மை நேசியாதவர்களுக்காகவும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன்.

பாத்திமா ஒப்புக்கொடுத்தல் செபம்:

சேசுவே, உமது அன்பிற்காகவும், பாவிகள் மனந்திரும்பவும், மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு விரோதமாகச் செய்யப்படும் பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகவும் இதை ஒப்புக்கொடுக்கிறேன்.

பாத்திமா நற்கருணைச் செபம்:

மிகப் பரிசுத்த திரித்துவமே, உம்மை ஆராதிக்கிறேன். என் தேவனே! என் தேவனே! மிகவும் திவ்விய நற்கருணையில் உம்மை நேசிக்கிறேன்.

ஆமென்.