இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ வேதாகமம் 1963

பழைய ஏற்பாடு

ஆதியாகமம்

யாத்திராகமம்

லேவியராகமம்

எண்ணாகமம்

உப ஆகமம்

யோசுவா ஆகமம்

நீதிபதிகள் ஆகமம்

ரூத்து ஆகமம்

1 சாமுவேல் ஆகமம்

2 சாமுவேல் ஆகமம்

1 அரசர் ஆகமம்

2 அரசர் ஆகமம்

1 நாள் ஆகமம்

2 நாள் ஆகமம்

எஸ்ரா ஆகமம்

நெகேமியா ஆகமம்

தொபியாசு ஆகமம்

யூதித் ஆகமம்

எஸ்தர் ஆகமம்

யோபு ஆகமம்

சங்கீதங்கள்

பழமொழி ஆகமம்

சங்கத்திருவுரை ஆகமம்

உன்னத சங்கீதம்

ஞான ஆகமம்

சீராக் ஆகமம்

இசையாஸ் ஆகமம்

எரேமியாஸ் ஆகமம்

புலம்பல் ஆகமம்

பாரூக் ஆகமம்

எசேக்கியேல் ஆகமம்

தானியேல் ஆகமம்

ஓசே ஆகமம்

யோவேல் ஆகமம்

ஆமோஸ் ஆகமம்

அப்தியாஸ் ஆகமம்

யோனாஸ் ஆகமம்

மிக்கேயாஸ் ஆகமம்

நாகும் ஆகமம்

அபாக்கூக் ஆகமம்

செப்போனியாஸ் ஆகமம்

ஆகாய் ஆகமம்

சக்கரியாஸ் ஆகமம்

மலாக்கியாஸ் ஆகமம்

1 மக்கபே ஆகமம்

2 மக்கபே ஆகமம்புதிய ஏற்பாடு


மத்தேயு

மாற்கு

லூக்காஸ்

அருளப்பர்

அப்போஸ்தலர் பணி

உரோமையர்

1 கொரிந்தியர்

2 கொரிந்தியர்

கலாத்தியர்

எபேசியர்

பிலிப்பியர்

கொலோசையர்

1 தெசெலோனிக்கையர்

2 தெசெலோனிக்கையர்

1 திமோத்தேயு

2 திமோத்தேயு

தீத்துஸ்

பிலமோன்

எபிரேயர்

யாகப்பர்

1 இராயப்பர்

2 இராயப்பர்

1 அருளப்பர்

2 அருளப்பர்

3 அருளப்பர்

யூதா

திருவெளிப்பாடு