இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

உலக சமாதானத்திற்காக செபம்.

சருவ வல்லமையுள்ள கடவுளே, சர்வ சத்தியத்திற்கும் சமாதானத்துக்கும் காரணமே! எல்லா மனுஷரின் இருதயங்களிலும் சமாதானத்தை விரும்பும் உண்மையான ஆசையை உண்டாக்கியருளும். பூமியின் சாதிகளின் நன்மைக்காக ஆலோசனை செய்கிறவர்களை உமது சுத்த சமாதான ஞானத்தினால் வழிநடத்தியருளும், பூமியானது உமது அன்பின் அறிவினால் நிரம்பும் வரைக்கும் சமாதான நிலையில் உமது இராச்சியம் முன்னேற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் கிருபை செய்தருளும்!

ஆமென்.