இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ திருச்செபமாலைகள்

153 மணி பாரம்பரிய செபமாலை.

33 மணிச் செபமாலை.

சேசுவின் திரு இரத்தச் செபமாலை.

ஜெர்துருத்தம்மாளின் ஜெபமாலை.

பரிசுத்த ஆவியின் ஜெபமாலை.

அர்ச். அந்தோனியார் செபமாலை.

திரு இருதய செபமாலை.

இறை இரக்கத்தின் ஜெபமாலை.

அர்ச். சூசையப்பர் செபமாலை.

இரத்தக்கண்ணீர் ஜெபமாலை.

அர்ச். பிலோமினம்மாள் செபமாலை.📖 ஜெபமாலையின் இரகசியம்


ஜெபமாலை ஒரு சிவந்த ரோஜா - பாவத்திலிருப்பவர்களுக்கு!

ஜெபமாலை ஒரு தேவ இரகசிய ரோஜாச் செடி - பக்தியுள்ள ஆன்மாக்களுக்கு!

ஜெபமாலை ஒரு ரோஜா மொட்டு - சிறுவர்களுக்காக!

ஜெபமாலையில் வரும் ஜெபங்கள்!

ஆரம்ப வரலாறு

அர்ச்சிஷ்ட சாமிநாதர்

முத்திப்பேறு பெற்ற ஆலன் ரோச்

ஜெபமாலைப் பக்தி சபை

மரியாயின் சங்கீத மாலை

ரோஜா மலர்க்கிரீடம்

ஜெபமாலை அதிசயங்கள்

பகைவர்கள்

அற்புதங்கள்

விசுவாசப் பிரமாணம்

பரலோக மந்திரம்

பரலோக மந்திரம் (தொடர்ச்சி)

பரலோக மந்திரம் (தொடர்ச்சி)


அன்னையின் செபமாலை - 53 பலன்கள்!

அர்ச்சியசிஷ்ட சாமிநாதர் செபமாலையைப் பெற்றுக் கொண்ட நிகழ்வு!

ஜெபமாலைப் புதுமைகள்!

ஜெபமாலைக்கு முன் தியானிக்கும் 3 மங்கள வார்த்தையின் பலன்!

ஜெபமாலை மூலம் தேவமாதாவை  வாழ்த்துவது கடவுளுக்கு ஏற்புடையதா?

இப்போதைய தேவை ஜெபமாலைப்போரும், சிலுவைப்போருமே!

ஜெபமாலை!

குடும்ப ஜெபமாலை!

ஜெபமாலை யாருக்காக சொல்லப்படுகிறது, யாரை மகிமைப்படுத்த சொல்லப்படுகிறது?

ஜெபமாலை ஜெபிப்பது நின்றால் வரும் விளைவு!

முத்திப்பேறுபெற்ற ஆலன் ரோச் பெற்ற ஆண்டவரின் விசேச எச்சரிப்பு!

எப்படிச் செபிக்க வேண்டும் ஜெபமாலை?

ஜெபமாலை சங்கீத மாலை ஏன்?

ஜெபமாலையின் அதிசயங்கள்!

மூன்று ஜெபமாலை புதுமைகள்!

செபமாலை - விண்ணக திறவுகோல்!

ஜெபமாலைக்கு ஏன் இவ்வளவு வல்லமை?