✠ மார்ச் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

மார்ச் 01 - அர்ச். தாவீது

மார்ச் 02 - எண்பது வேதசாட்சிகள்

மார்ச் 03 - அர்ச். குனெகுந்தெஸம்மாள்

மார்ச் 04 - அர்ச். காஸிமிர்

மார்ச் 05 - அர்ச். சிலுவை அருள் ஜோசப்

மார்ச் 06 - அர்ச். கொலெத்தம்மாள்

மார்ச் 07 - அர்ச். அகுயினோ தோமாஸ்

மார்ச் 08 - அர்ச். தேவ அருளப்பர்

மார்ச் 09 - அர்ச். பிரான்சீஸ்கம்மாள்

மார்ச் 10 - நாற்பது வேதசாட்சிகள்

மார்ச் 11 - அர்ச். யுலோஜியுஸ்

மார்ச் 12 - அர்ச். பெரிய கிரகோரியார்

மார்ச் 13 - அர்ச். யுபிரேசியம்மாள்

மார்ச் 14 - அர்ச். மத்தில்திஸம்மாள்

மார்ச் 15 - அர்ச். ஆபிரகாம்

மார்ச் 16 - அர்ச். ஜூலியான்

மார்ச் 17 - அர்ச். பேட்ரிக்

மார்ச் 18 - அர்ச். சிரில்

மார்ச் 19 - அர்ச். சூசையப்பர்

மார்ச் 20 - அர்ச். தமாஸ்கஸ் அருளப்பர்

மார்ச் 21 - அர்ச். பெனடிக்ட்

மார்ச் 22 - அர்ச். கத்தரீனம்மாள்

மார்ச் 23 - அர்ச். துரிபியுஸ்

மார்ச் 24 - அர்ச். இரேனேயுஸ்

மார்ச் 25 - மங்களவார்த்தைத் திருநாள்

மார்ச் 26 - 

மார்ச் 27 - அர்ச். அருளப்பர்

மார்ச் 28 - அர்ச். கொன்ட்றான்

மார்ச் 29 - அர்ச். ஜோனாஸம் துணைவரும்

மார்ச் 30 - அர்ச். கீளிமாகஸ் அருளப்பர்

மார்ச் 31 - அர்ச். பெஞ்சமின்