✠ செப்டம்பர் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

செப்டம்பர் 01 - அர்ச். ஜிலெஸ்

செப்டம்பர் 02 - அர்ச். ஸ்டீபன்

செப்டம்பர் 03 - அர்ச். சின்ன சிமியோன்

செப்டம்பர் 04 - அர்ச். விற்றர்போரோசம்மாள்

செப்டம்பர் 05 - அர்ச். லாரென்ஸ் ஜுஸ்டினியன்

செப்டம்பர் 06 - அர்ச். பாம்போ

செப்டம்பர் 07 - அர்ச். ரெஜினா

செப்டம்பர் 08 - அர்ச். தேவமாதா பிறந்த திருநாள்

செப்டம்பர் 09 - அர்ச். ஓமெர்

செப்டம்பர் 10 - அர்ச். நிக்கொலாஸ்

செப்டம்பர் 11 - அர்ச். பாப்னூசியுஸ்

செப்டம்பர் 12 - பரி. கன்னிமரியாயின் திருநாமத்தின் திருநாள்.

செப்டம்பர் 13 - அர்ச். மவுரீலியுஸ்

செப்டம்பர் 14 - திருச்சிலுவை உயர்த்தப்பட்ட திருநாள்

செப்டம்பர் 15 - அர்ச். அக்கார்ட்

செப்டம்பர் 16 - அர்ச். சிப்ரியான்

செப்டம்பர் 17 - அர்ச். பிரான்சிஸ்குவின் ஐந்துகாயத் திருநாள்

செப்டம்பர் 18 - அர்ச். குப்பெர்தீனோ ஜோசப்

செப்டம்பர் 19 - அர்ச். ஜானுவாரியுசும் துணைவரும்

செப்டம்பர் 20 - அர்ச். எயுஸ்தாக்கியுசும் குடும்பத்தாரும்

செப்டம்பர் 21 - அர்ச். மத்தேயு

செப்டம்பர் 22 - அர்ச். மௌரீசும் துணைவரும்

செப்டம்பர் 23 - அர்ச். தேக்ளா

செப்டம்பர் 24 - அடைக்கல மாதா திருநாள்

செப்டம்பர் 25 - அர்ச். ஃபிர்மின்

செப்டம்பர் 26 - அர்ச். சிப்ரியானும் ஜுஸ்டீனாவும்

செப்டம்பர் 27 - அர்ச். கோஸ்மாசும் தமியானும்

செப்டம்பர் 28 - அர்ச். வென்செஸ்லாஸ்

செப்டம்பர் 29 - அதிதூதரான அர்ச். மிக்கேல்

செப்டம்பர் 30 - அர்ச். எரோணிமுஸ்