✠ அக்டோபர் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

அக்டோபர் 01 - அர்ச். ரெமீஜியுஸ்

அக்டோபர் 02 - காவல் சம்மனசுகளின் திருநாள்

அக்டோபர் 03 - அர்ச். ஜெரார்ட்

அக்டோபர் 04 - அர்ச். பிரான்சீஸ்கு அசீசியார்

அக்டோபர் 05 - அர்ச். பிளாசிதுஸும் துணைவரும்

அக்டோபர் 06 - அர்ச். ப்ருனோ

அக்டோபர் 07 - ஜெபமாலை மாதா திருநாள்

அக்டோபர் 08 - தபசியான அர்ச். தாயீஸம்மாள்

அக்டோபர் 09 - அர்ச். தியோனீசியுஸும் துணைவரும்

அக்டோபர் 10 - அர்ச். பிரான்சீஸ்கு போர்ஜியார்

அக்டோபர் 11 - அர்ச். தாராக்குஸும் துணைவரும்

அக்டோபர் 12 - அர்ச். உவில்ப்ரெட்

அக்டோபர் 13 - அர்ச். எட்வர்ட்

அக்டோபர் 14 - அர்ச். கல்லிஸ்துஸ்

அக்டோபர் 15 - அர்ச். தெரேசம்மாள்

அக்டோபர் 16 - அர்ச். கெய்ல்

அக்டோபர் 17 - அர்ச். ஹெட்விஜெஸம்மாள்

அக்டோபர் 18 - அர்ச். லூக்காஸ்

அக்டோபர் 19 - அர்ச். அல்காந்தாரா இராயப்பர்

அக்டோபர் 20 - அர்ச். ஜான் கான்சியுஸ்

அக்டோபர் 21 - அர்ச். உர்சுலாவும் துணைவர்களும்

அக்டோபர் 22 - அர்ச். பிலிப்பும் துணைவர்களும்

அக்டோபர் 23 - அர்ச். தெயோடேர்ரேட்

அக்டோபர் 24 - அதிதூதரான அர்ச். இரபேல் சம்மனசுவின் திருநாள்

அக்டோபர் 25 - அர்ச். கிறிசாந்துஸும் தாரியாவும்

அக்டோபர் 26 - அர்ச். லூசியானும் மார்சியானும்

அக்டோபர் 27 - அர்ச். எலெஸ்பான்

அக்டோபர் 28 - அர்ச். சீமோனும் யூதாவும்

அக்டோபர் 29 - அர்ச். நார்சிஸ்சுஸ்

அக்டோபர் 30 - அர்ச். மார்செல்லுஸ்

அக்டோபர் 31 - அர்ச். குயின்டின்