✠ ஆகஸ்ட் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

ஆகஸ்ட் 01 - அர்ச். இராயப்பருடைய சங்கிலித் திருநாள்

ஆகஸ்ட் 02 - அர்ச். அல்போன்ஸுஸ் லிகோரி

ஆகஸ்ட் 03 - அர்ச். முடியப்பர் சரீரம் கண்டெடுக்கப்பட்டது

ஆகஸ்ட் 04 - அர்ச். தோமினிக்

ஆகஸ்ட் 05 - பனிமயமாதா திருநாள்

ஆகஸ்ட் 06 - கர்த்தர் மறுருபமான திருநாள்

ஆகஸ்ட் 07 - அர்ச். கயெதான்

ஆகஸ்ட் 08 - அர்ச். ஓர்மிஸ்தாஸ்

ஆகஸ்ட் 09 - அர்ச். ரோமானுஸ்

ஆகஸ்ட் 10 - அர்ச். லாரன்ஸ்

ஆகஸ்ட் 11 - அர்ச். திபூர்சியுஸ், அர்ச். க்ரோமாசியுஸ்

ஆகஸ்ட் 12 - அர்ச். கிளாரம்மாள்

ஆகஸ்ட் 13 - அர்ச். காசியான்

ஆகஸ்ட் 14 - அர்ச். யுசேபியுஸ்

ஆகஸ்ட் 15 - அர்ச். தேவமாதா மோட்சத்திற்கு ஆரோபணமான திருநாள்

ஆகஸ்ட் 16 - அர்ச். ஆரோக்கியநாதர்

ஆகஸ்ட் 17 - அர்ச். இயசிந்த்

ஆகஸ்ட் 18 - அர்ச். ஹெலனம்மாள்

ஆகஸ்ட் 19 - அர்ச். லூயிஸ்

ஆகஸ்ட் 20 - அர்ச். பெர்னார்ட்

ஆகஸ்ட் 21 - அர்ச். ஷந்தால் ஜேன் பிரான்சீஸ்கம்மாள்

ஆகஸ்ட் 22 - அர்ச். சிம்போரியன்

ஆகஸ்ட் 23 - அர்ச். பெனிட்டி பிலிப்

ஆகஸ்ட் 24 - அர்ச். பர்த்தலோமே

ஆகஸ்ட் 25 - அர்ச். லூயிஸ்

ஆகஸ்ட் 26 - அர்ச். ஜெனேசியுஸ்

ஆகஸ்ட் 27 - அர்ச். கலாசாங்க்சியுஸ் ஜோசப்

ஆகஸ்ட் 28 - அர்ச். அகுஸ்தீன்

ஆகஸ்ட் 29 - ஸ்நாபக அருளப்பர் தலை வெட்டுண்ட திருநாள்

ஆகஸ்ட் 30 - அர்ச். லீமா ரோசம்மாள்

ஆகஸ்ட் 31 - அர்ச். பிறவா ரெயீமுந்தப்பர்