✠ நவம்பர் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

நவம்பர் 01 - 

நவம்பர் 02 - 

நவம்பர் 03 - அர்ச். மலக்கியார்

நவம்பர் 04 - அர்ச். சார்லஸ் பொரோமெயோ

நவம்பர் 05 - அர்ச். பெர்ட்டில்

நவம்பர் 06 - அர்ச். வினோக்

நவம்பர் 07 - அர்ச். வில்லிப்றார்ட்

நவம்பர் 08 - அர்ச். உவில்லாட்

நவம்பர் 09 - அர்ச். தெயதோருஸ்

நவம்பர் 10 - அர்ச். அவெல்லினோ அந்திரேயாஸ்

நவம்பர் 11 - அர்ச். தூர் நகரத்து மார்ட்டின்

நவம்பர் 12 - அர்ச். மார்ட்டின்

நவம்பர் 13 - அர்ச். ஸ்தனிஸ்லாஸ்

நவம்பர் 14 - அர்ச். ஜோசெபாத்

நவம்பர் 15 - அர்ச். ஜெர்த்ருத்தம்மாள்

நவம்பர் 16 - அர்ச். எட்மண்ட்

நவம்பர் 17 - அர்ச். கிரகோரி

நவம்பர் 18 - அர்ச். ஓடோ

நவம்பர் 19 - அர்ச். எலிசபெத்தம்மாள்

நவம்பர் 20 - அர்ச். எட்மண்ட்

நவம்பர் 21 - காணிக்கை மாதா திருநாள்

நவம்பர் 22 - அர்ச். செசீலியா

நவம்பர் 23 - அர்ச். க்ளமென்ட்

நவம்பர் 24 - அர்ச். சிலுவை அருளப்பர்

நவம்பர் 25 - அர்ச். கத்தரீன்

நவம்பர் 26 - அர்ச். சில்வெஸ்டர்

நவம்பர் 27 - அர்ச். ஜேம்ஸ்

நவம்பர் 28 - அர்ச். ஸ்டீபன்

நவம்பர் 29 - அர்ச். சாற்றுர்னினுஸ்

நவம்பர் 30 - அர்ச். அந்திரேயாஸ்