✠ டிசம்பர் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

டிசம்பர் 01 - அர்ச். எலிஜியுஸ்

டிசம்பர் 02 - அர்ச். பிபியானா

டிசம்பர் 03 - அர்ச். பிரான்சிஸ் சவேரியார்

டிசம்பர் 04 - அர்ச். பார்பரா

டிசம்பர் 05 - அர்ச். சபாஸ்

டிசம்பர் 06 - அர்ச். நிக்கொலாஸ்

டிசம்பர் 07 - அர்ச். அம்புரோஸ்

டிசம்பர் 08 - தேவமாதா மாசில்லாமல் உற்பவித்த திருநாள்

டிசம்பர் 09 - ஏழு வேதசாட்சிகள்

டிசம்பர் 10 - அர்ச். எயுலேலியா, கன்னிகை, வேதசாட்சி

டிசம்பர் 11 - 

டிசம்பர் 12 - 

டிசம்பர் 13 - 

டிசம்பர் 14 - 

டிசம்பர் 15 - 

டிசம்பர் 16 - 

டிசம்பர் 17 - 

டிசம்பர் 18 - 

டிசம்பர் 19 - 

டிசம்பர் 20 - 

டிசம்பர் 21 - அர்ச். தோமையார்

டிசம்பர் 22 - அர்ச். ப்ளேவியன்

டிசம்பர் 23 - அர்ச். செர்வுலுஸ்

டிசம்பர் 24 - 

டிசம்பர் 25 - 

டிசம்பர் 26 - அர்ச். ஸ்டீபென்

டிசம்பர் 27 - அர்ச். அருளப்பர்

டிசம்பர் 28 - மாசில்லாக் குழந்தைகள்

டிசம்பர் 29 - அர்ச். தோமாஸ்

டிசம்பர் 30 - அர்ச். அனிசியா

டிசம்பர் 31 -