அர்ச்சியசிஷ்ட அந்தோனியார் வாழி விருத்தம்.

தூத்துக்குடி ஆயர்ரோச் ஆண்டகை சே.ச.அவர்களின் அனுமதி பெற்ற விருத்தம்.

அருள் மறை தினம் புகழ் நாதா
அண்டி வந்தோமெமை ஆதரி போதா
அரனடி தினம் மறவாக் குருநாதா
அடியோரெமைக் கருள்புரி அன்னதாதா
என்றென்றும் தோத்திரமே
சந்த அந்தோனி
என்றென்றும் தோத்திரமே.

ஞாலத்தை மீட்ட இயேசு நற்பதம் நாளும் வாழி
வால சன்னியாசியான - சத்துரு சங்கார வாழி
பாலனைத்தாங்கும் முனி அற்புத ஞானி வாழி
சீல தப் செப் கோடியற்புதா வாழி, வாழி.