அர்ச்சியசிஷ்ட அந்தோனியார் சிட்டு - பேயோட்டுகிறதற்குச் செபம்.

(இதன் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு)

இதோ ஆண்டவருடைய சிலுவை
சத்துருக்களே ஓடி ஒளியுங்கள்
யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கமும் 
தாவீதின் சந்ததியும் வெற்றி கொண்டது. 
அல்லேலூயா! அல்லேலூயா! அல்லேலூயா!!!

நரக வல்லமையை அடக்கின புனித அந்தோனியாரே, இயேசுகிறிஸ்து நாதருக்கும், திருச்சபைக்கும் சத்துருக்களாய் இருப்பவர்களை எல்லாம் சிதறடிப்பதுமல்லாமல் துன்மார்க்கர்களையும், துர்குணங்களையும் நிர்மூலமாக்கும்படி உம்மை மன்றாடுகிறோம். - ஆமென்.

(இந்த சிட்டை அணிவதால் மாற்றானின் தொல்லைகள் மறையும்) (அதை எழுதித் தந்தவர் தூய அந்தோனியாரே!)