இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

பரிசுத்த ஆவியின் திருநாளன்று சொல்லத்தகும் செபம்.

ஆண்டவரே, அன்புள்ள கடவுளே, உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி அவருடைய ஒளியினாலே, விசுவாசமுடைய ஜனத்தின் இருதயங்களைப் போதித்துப் பிரகாசிப்பித்தீரே; அந்த ஆவியினாலே நாங்களும் எல்லாக் காரியங்களையும் குறித்து நிதானமாய் யோசிக்கவும், அவருடைய பரிசுத்த தேற்றரவினாலே இடைவிடாமல் சந்தோஷிக்கவும் கட்டளையிட்டருள வேண்டுமென்று, உம்மோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் ஒரே கடவுளாகச் சதாகாலமும் சீவித்து அரசாளுகிற எங்கள் இரட்சகராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் புண்ணியங்களினிமித்தம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்.

ஆமென்.