✠ ஜுன் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

ஜுன் 01 - அர்ச். ஜஸ்டின்

ஜுன் 02 - லையன்ஸ் நகர் வேதசாட்சிகள்

ஜுன் 03 - அர்ச். க்ளோடில்தம்மாள்

ஜுன் 04 - அர்ச். கராச்சியோலோ பிரான்சிஸ்

ஜுன் 05 - அர்ச். பொனிபாசியார்

ஜுன் 06 - அர்ச். நார்பெர்ட்

ஜுன் 07 - அர்ச். இராபர்ட்

ஜுன் 08 - அர்ச். மெடார்ட்

ஜுன் 09 - அர்ச். ப்ரீமுஸும் பெலிஸியானுஸும்

ஜுன் 10 - அர்ச். மார்கரெத்தம்மாள்

ஜுன் 11 - அர்ச். பர்னபாஸ்

ஜுன் 12 - அர்ச். பாகொந்தெஸ் ஜான்

ஜுன் 13 - அர்ச். பதுவா அந்தோணியார்

ஜுன் 14 - அர்ச். பெரிய பசிலியார்

ஜுன் 15 - அர்ச். வீத்தும் துணைவரும்

ஜுன் 16 - 

ஜுன் 17 - அர்ச். நிகாண்டரும் துணைவரும்

ஜுன் 18 - அர்ச். மார்குஸும் மார்செல்லியானுஸும்

ஜுன் 19 - அர்ச். ஜூலியானம்மாள்

ஜுன் 20 - அர்ச். சில்வேரியுஸ்

ஜுன் 21 - அர்ச். ஞானப்பிரகாசியார்

ஜுன் 22 - அர்ச். ஆல்பன்

ஜுன் 23 - அர்ச். ஆய்க்னீஸ் மரியம்மாள்

ஜுன் 24 - அர்ச். ஸ்நாபக அருளப்பர்

ஜுன் 25 - அர்ச். மாக்ஸிமுஸ்

ஜுன் 26 - அர்ச். ஜானும் பவுலும்

ஜுன் 27 - அர்ச். லடிஸ்லாஸ்

ஜுன் 28 - அர்ச். பொத்தாமியானம்மாளும் துணைவரும்

ஜுன் 29 - அர்ச். இராயப்பர்

ஜுன் 30 - அர்ச். சின்னப்பர்